Dava Nasıl Açılır?

Dava, yetkili ve görevli mahkemeye verilecek dilekçe ile açılır. Yargılamanın yapılabilmesi için gerekli harç ve gider avansı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükmünce peşin olarak mahkeme veznesine ödenmek zorundadır. Bu işlemlerin ardından dilekçenin mahkeme esasına kaydedilecek ve davanız açılmış sayılacaktır.

 Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi içerisindeki yasal haklarını kullanarak dava açmak isteyen kişilerin bazı prosedürleri yerine getirdiği takdirde ancak davalarını açabilmesi mümkün olmaktadır.

Bu noktada davaları açmak isteyenlerin öncelikle avukattan yardım alıp almayacağına karar vermesi gerekmektedir. Hiçbir davanın mahkemeler tarafından yürütülmesi sağlanırken kişilerin avukatlar tarafından temsil edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.Ancak hak kayıpları olmaması için bir avukatla sürecin yürütülmesi tavsiye edilir.

Davada Görevli ve Yetkili Mahkeme Nedir?

Görevli ve yetkili mahkemelerinin tespiti, açılan davaların nerede görüleceği ile ilgili bilgileri edinmek için oldukça önemlidir. Çünkü kişiler, yetkili ve görevli mahkemelerde davanın açılması için müracaatta bulunmayıp başka mahkemelere başvuruda bulunurlarsa açılan dava dilekçesi ya da dava reddedilir. Ayrıca dava dilekçesinde yazılması gereken mahkeme adında da kişilerin dava için görevlendirilen mahkemenin adını doğru bir şekilde yazmaları gerekir. Eğer doğru mahkeme adı yazılmazsa dava dilekçesinin kabulü gerçekleşmez ve dava açılmış olmaz.

İdari Dava Nasıl Açılır?

İdari davalar, idarenin eylem ve işlemlerine karşı ve/veya kamu görevlisinin görevi ile ilgili eylem ve işlerine karşı açılmaktadır. Bu anlamda idari davalar yolu ile idarenin tesis ettiği eylem ve işlemlerin hukuku uygun olup olmadıkları değerlendirilir. İdari davalar, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Danıştay’da açılmaktadır.

İdari Dava Açma Süresi Kaç Gündür?

Kanunda aksi düzenleme olmadıkça idare mahkemelerinde ve Danıştay’da idari dava açma süresi 60 gündür. Vergi mahkemelerinde ise bu süre 30 gündür. İdari dava açma süreleri, idare tarafından gönderilen tebligatın size ulaştığı gün itibari ile başlar.

Ticari Dava Nasıl Açılır?

Ticari davalar, Türk Ticaret Kanunu’ nda düzenlenen ticari faaliyetten ve tacirler arasındaki ihtilaflardan doğmaktadır. Dava, Asliye Ticaret Mahkemesi’ne verilecek usule uygun hazırlanmış dilekçe açılabilir.

Karşı Dava Nasıl Açılır?

Karşı dava, açılan ve size yöneltilmiş bir davada yazacağınız cevap dilekçesi ile birlikte açılabilir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası; maddi veya manevi tazminat talepleriyle açılmaktadır. Maddi tazminat davası esasen kişinin uğradığı somut ve maddi zararları ifade etmektedir.

Manevi tazminat davasında ise, kişilik hakları ihlal edilen kişinin bu nedenle uğradığı elem, zarar, öfke ve benzeri haller dolayısıyla uğradığı manevi zararlar talep edilmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası boşanmak isteyen eşin boşanma sebebini ve bu sebebin vuku bulduğuna ilişkin iddialarını beyan ettiği usulüne uygun ve ayrıntılı  bir dilekçe ile Aile Mahkemesi’ne başvurması suretiyle açılır.

İş Davası Nasıl Açılır?

İş Mahkemeleri işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklara bakmakla görevlendirilerek kuruluş olan özel ihtisas mahkemelerindendir. İş Kanunu’ ndan doğan davalar bakımından görevli mahkeme İş Mahkemesi olmuştur fakat İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerde iş davalarına bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli kılınmıştır. İş Mahkemeleri’ nde dava işçi ve işveren arasında çözülemeyen ihtilaflar yahut İş Kanunu’ ndan kaynaklı hak ve taleplere ilişkin olarak açılmaktadır.

Örnek vermek gerekirse işçinin ödenmeyen maaşlarına ilişkin talepleri, kıdem tazminatın ilişkin alacakları, iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından sebepsiz veyahut geçersiz bir sebebe istinaden fesih edilmesi durumunda işe iade davası ya da haksız fesihe ilişkin tazminat talepleri, sürelere uyulmaması durumunda ihbar tazminatı talepleri ve benzer birçok hak ve talep davacı işçi ve/veya işveren tarafından İş Mahkemeleri’ nde ileri sürülmektedir.

Arabuluculuktan Sonra Dava Açma Süresi Kaç Gündür?

Arabuluculuktan netice alınamadığı hallerde arabulucu tarafından bu duruma ilişkin olarak son tutanak düzenlenir. 

iş davalarında arabuluculuk yoluna başvuran davacı,  işe iade davası açmak istiyorsa son tutanağın düzenlenme tarihinden iki hafta sonra dava açabilir. Diğer davalar açısından bu şekilde kısa bir süre bulunmayıp genel dava açma süreleri içerisinde açılabilmektedir. Zorunlu arabuluculuğun olduğu hallerde arabulucuya başvurmadan dava açılmışsa mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre verilir.  Bu süre içinde arabuluculuk tutanakları mahkemeye sunulmazsa dava usulden reddedilir.

Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Dava açılabilmesi için atılan ilk adım dava dilekçesi olup; dava dilekçesi hazırlanırken aşağıdaki detaylara dikkat edilmelidir.

  • Davanın açılacağı mahkemenin ismi
  • Davacı ve Davalının iletişim bilgileri (adlar-soyadlar ve adresler)
  • Dava eden kişinin T.C. Kimlik Numarası Bilgisi
  • Davalının dava edilme nedeni ( dava konusu, var ise dava konusunun değeri)
  • Dava eden kişinin haklı olduğunu düşündüğü konularla ilgili tarihsel olacak şekilde detaylı bilgi
  • Dava edenin haklı olduğunu kanıtlayan delillerin sunulması
  • Davalının haklı olduğunu düşündüren hukuki sebeplerin açıklanması
  • Dava edenin talebi hakkında detaylı bilgi

Açıklayıcı ve sade bir dilekçenin yazılması için dilekçede gereksiz anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dilekçede anlatılan tüm konular sade ve yalın bir şekilde uygun bir üslupla ifade edilmelidir. Yazım kurallarına dikkat edilirken, anlatılan her şeyin açıklayıcı ve anlaşılır olduğundan da emin olunmalıdır.

Dava Açmak İçin Yapılan Masraflar Geri Alabilir Mi?

Dava sonucunda kural olarak, davanın açılması ve dava ile ilgili olarak yapılan tüm masraflar yani yargılama giderleri davayı kaybeden taraf yani aleyhine yükletilir. Bu anlamda dava açmak için yaptığınız masraflar keza yargılama harcı ve gider avansı gerekiyorsa bilirkişi masrafları, dava ile ilgili yapmış olduğunuz diğer tüm masrafları karşı taraftan icra yoluyla talep edebilirsiniz. Fakat bu talep için öncelikle mahkemece lehinize hüküm tesis edilmiş olmalıdır.

E-Devletten Dava Açma Mümkün Mü?

UYAP Vatandaş Portal platformunda vatandaş dava açabilir. Ancak bunun için e-imzaya sahip olmanız gerekmektedir. E-İmzaya sahip olmayan vatandaşlar online olarak dava açamaz.

Dava Nasıl Açılır?  Erzincan Avukat Nedir?

Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Dava açarken avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak bir erzincan avukatın sizi birçok tehlikeden kurtaracağını unutmayınız. Hukuk ve usul konusunda bilgi sahibi olduğunuza kesin olarak emin değilseniz bir avukatın yardımına başvurunuz. Mali durumunuz avukat tutmaya uygun değilse bulunduğunuz il barosuna başvurarak size “Adli Yardım” kapsamında avukat atanmasını talep etme hakkına sahip olduğunuzu unutmayınız.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Hakkımda Açılmış Bir Dava Var Mı? Nasıl Anlarım ?

7 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir