Terekenin (Mirasın) Tespiti Davası Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Terekenin (Mirasın) Tespiti Davası Nedir?

Terekenin tespiti davası, mirasbırakanın ölümü sonrası mirasçılar tarafından terekenin aktif ve pasifinin belirlenmesi için açılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu bakımından tespit davası niteliği taşıyan bir dava türüdür.

Ayrıca miras bırakanın mal varlığından emin olunmadığı durumlarda, mirasçının ne kadarlık bir mirası kaldığının anlaşılması için açılması gereken bir dava türüdür. Bunun dışında ölüme bağlı tasarruflarda bir adaletsizliğe sebebiyet verilip verilmediğinin anlaşılmasını da sağlamaktadır. 

Terekenin Tespiti Davası Neden Açılır?

Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. Bir mirasçı ödemeden aciz hâlinde ise, mirasın açılması üzerine diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler.

Terekenin tespiti davası, yasal mirasçıların, atanmış mirasçıların ya da vasiyet alacaklılarının tereke üzerinde hak sahibi olan mirasçılardan birini tereke üzerinden alacak iddiasında bulunması halinde, terekeye konu mal ve hakların tespit edilmesi maksadı ile açılmaktadır.

Terekenin tespiti davası, terekeye konu menkul-gayrimenkul mal varlığının mahkemece tespit edilmesi maksadı ile açılır. Zira bu tespit miras paylaşımı noktasında esas alınacağından dolayı mirasçıların herhangi bir hak kaybına uğramaması bakımından elzemdir.

Terekenin Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?

Davacı tarafından dava dilekçesinde davayı açma nedeni dilekçenin konusunda belirtilerek terekenin tespiti ve resmi kurumlardan murisin taşınır ve taşınmaz malvarlığına ilişkin müzekkere yazılması de mutlaka talep edilmelidir.

Mirasbırakanın gayrimenkullerinin olup olmadığına dair ilgili tapu ve kadastro müdürlüğüne, taşınır olarak aracının olup olmadığına dair sorgu amacıyla trafik tesciline ve bankadaki hesaplara dair ilgili bankaya müzekkere yazılacaktır.

Mirasbırakanın muvazaalı (danışıklı) olarak malvarlığını devretmiş veya bağışta bulunmuş ise ölümünden geriye dönük olarak geçmiş kayıtlarının da mahkeme tarafından ilgili yerlere müzekkere yazılması da talep edilebilecektir.

İhtiyati tedbir kararı verilmesi adına mahkemeye talepte bulunulabilir. Mirasçılardan birisinin mirasa dair işlem yapmasını önlemek adına mirasçıların zarara uğramaması için ihtiyati tedbir konulması yönünde istem sunulabilir. Talepte bulunulmasa dahi mahkeme tarafından re’sen (kendiliğinden) karar vermesi de hukuken mümkündür.

Diğer bir husus da terekenin tespiti yanında tereke temsilcisinin atanması ve mirasın taksimi (paylaştırılması) yönünde karar verilmesi talep edilebilecektir. Aynı dosya içerisinde terekeye bağlı olarak birden fazla talepte bulunulmasında kanunen bir engel de yoktur.

Terekenin Tespiti Davasını Kim Açabilir?

Tespit davalarında, tespit isteyen kimsenin tespiti istediği hususta hukuki yararının varlığı aranmaktadır. Bu nedenle mirasçılar terekenin tespitine ilişkin bu davayı açabileceği gibi hukuki zorunluluğun bulunması durumunda işbu davanın re’sen açılması da söz konusu olabilir.

Terekenin paylaştırılması anına kadar, tereke bütün mirasçıların elbirliği mülkiyetindedir. Bu sebeple, mal varlığını oluşturan değerler üzerinde gerçekleşecek her bir tasarruf için diğer paydaşların onayı şarttır.

Terekenin tespitinin gerçekleşmesi üzerine tereke tespit davası açma hakkı her bir paydaşta bulunmakla birlikte, bir diğer mirasçının onayına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Terekenin Tespiti Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir ?

Terekenin tespiti davası bir çekişmesiz yargı işidir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 383.maddesinde belirtildiği üzere çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme aksine bir hüküm yoksa Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme konusunda Türk medeni kanunu 576. Maddesinde belirtildiği üzere terekenin tespiti davası miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesinde açılacaktır.

Terekenin Tespiti Davasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Nedir?

Terekenin tespiti işlemi, miras bırakanın ölümünden sonra kural olarak herhangi bir hak düşürücü süreye veya bağlı olmadığından “Hukuki Yarar” bulunduğu müddetçe her zaman ileri sürülebilecektir.

Terekenin (Mirasın) Tespiti Davası Nedir? Erzincan Miras Avukatı Nedir?

Terekenin Paylaştırılması (Mirasın Taksimi) Nedir?

Mirasbırakanın ölümü ile bırakmış olduğu malvarlığı (tereke) hakkında mirasçılar kendi oranlarında anlaşmaları veya kendileri tarafından belirlemiş olduğu oranlar üzerinden anlaşmaları halinde paylaşım yapabileceklerdir. Ancak mirasçılardan birisinin yapılan taksim işlemine rızası yok ise mirasın taksimi (paylaşımı )talebiyle dava açabilecektir.

Bu davaların hak kayıpları olmaması için Erzincan Avukatla takip edilmesinde fayda vardır.

Terekenin tespiti davasıyla birlikte mirasçılar mirasın taksimi talebinde de bulunabilecektir. Mirasçı terekenin tespiti ile birlikte tereke temsilcisi ve mirasın paylaştırılmasına dair talepte bulunmaz ise mahkeme taleple bağlı olduğundan taksime ilişkin kendiliğinden karar veremez.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Avukata Danışmak Ücretli Midir?

Avukata Vekalet Nasıl Verilir ?

Dava Nasıl Açılır?

“Terekenin (Mirasın) Tespiti Davası Nedir?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın