Erzincan Vergi Avukatı Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Erzincan Vergi Avukatı Nedir ?

Devlet tüm toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli mal ve hizmetlerin üretiminde rol alır. Dolayısıyla devletin bu kamu harcamalarını gerçekleştirebilmesi için gelir kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Devletin kamu ihtiyaçlarını yapabilmesi diğer bir deyişle, üstlenmiş olduğu fonksiyonları yerine getirebilmesi için kamu gelirlerine başvurması, bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Bu gelirlerin bir kısmını isteğe bağlı olarak yani özel hukuk kuralları çerçevesinde toplanan gelirler oluştururken en önemli kısmını devletin egemenlik gücüne dayanılarak, yani vergi kuralları çerçevesinde toplanan gelirler oluşturmaktadır. Bu gelir kaynakları içerisinde en önemlisi ise vergilerdir.

Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergiler, devletin ve yetkili diğer kamu kurumlarının egemenlik gücüne dayanarak kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak ve devletin yüklendiği sosyal ekonomik ve benzeri diğer görevleri gerçekleştirmek üzere, herkesten kural olarak mali gücüne göre karşılıksız ve cebren aldığı iktisadi unsur olarak tanımlanabilir. Vergi, temel itibariyle devletin zorla aldığı kamu gelirlerinin yani, temelde vergilerin alınması ile ilgili kural ve esasları inceleyen bir hukuk dalıdır.

Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin hukuk kurallarının bütünü olarak da tanımlanabilir. Vergi hukuk devlet ve kişiler arasındaki vergi ilişkisini ve bu ilişkiden doğan hak ve ödevleri inceleyen bir hukuk dalıdır. Vergi alanı, kişilerle devlet arasındaki vergi ilişkisini hukuki bir zemine oturtur ve bu ilişkiyi tamamen hukuk kuralları ile düzenler. Bütün vergilerde uygulanacak temel ilke ve kurallar, vergi ilişkisinin niteliği, vergi alacağının doğması ve sona ermesi, vergilendirme alanında çıkan uyuşmazlıklar, kabahat ve suçlar ile bunların çözüm yolları ve vergi alacağının zorla tahsiline ilişkin hükümleri inceleyen hukuk dalı, vergi hukukudur.

Vergi Sistemimizde ;

 • Mevzuatın son derece çeşitli ve karmaşık olması,
 • Birçok önemli konuda vergi idareleri arasında uygulama birliği bulunmaması,
 • Vergi yargılamaları sonucunda mahkemelerden verilen kararlardaki farklılıklar gibi hususlar,

Vergi mükellefleri açısından ciddi sorunlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da vergi idareleriyle mükellefler arasında çeşitli yorum ve uygulama farklılıkları ortaya çıkabilmekte ve mükellefler adına ilave vergi ve cezalar tahakkuk ettirilmektedir. Uzman vergi avukatı ile bu sorunların üstesinden gelinebilmektedir.

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmekte; bu tür konuların çözümü ise tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma ya da yargı sürecindeki işlemlerin, konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi mükellefler açısından ilave bir vergi yükü doğmaması için önem taşımaktadır. Bu nedenle vergi uyuşmazlıkları konusunun çözümünde vergi hukuku konusunda uzman vergi avukatları ile çalışmak yine önem arzetmektedir.

Bu çerçevede, Erzincan Vergi Avukatı ofisimiz uzman kadrosu ile uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin Vergi Hukuku mevzuatında öngörülen idari çözüm yolları (uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlık gibi) ile gerektiğinde yargı yoluna başvurma aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Erzincan Vergi Avukatı Ne İş Yapar?

Vergi, devletin kamu hizmetlerinde harcanmak üzere vatandaşlardan karşılıksız olarak para toplamasıdır. Devlet vergiyi bir gelir veya servet üzerinden doğrudan alabileceği gibi bir mal veya hizmetin üstüne ekstra bir bedel koyarak dolaylı olarak da alabilir. Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. Kişi vergisini vermekten kaçınıyorsa devlet cebri icra organlarını kullanarak vergiyi kişiden zorla alabilir.

Vergiyi zamanında ödememek, eksik ödemek veya hiç ödememek vergi suçunu oluşturur. Vergi suçları idari vergi suçları ve adli vergi suçları olmak üzere ikiye ayrılır. İdari vergi suçu verginin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi demektir. İdari vergi suçunun cezası hapis cezası değil vergi idaresince verilecek para cezasıdır. Adli vergi suçuysa vergiyi hiç ödememektir ve vergi kaçakçılığı suçudur. Adli vergi suçunda artık hürriyeti bağlayıcı cezalar gündeme gelir ve cezayı verecek olan da vergi idareleri değil mahkemelerdir.

Vergi hukukuyla ilgili her türlü dava, işlem ve hukuki uyuşmazlıkla ilgilenen avukatlara vergi avukatı denir. Vergi avukatlarına vergi suçlarıyla ilgili davalara baktıkları için aynı zamanda vergi ceza avukatları da denmektedir.

Vergi Uyuşmazlıkları İle İlgili Verdiğimiz Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi dava dilekçelerinin ve savunmaya cevap dilekçelerinin hazırlanması,
 • Uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması,
 • Uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirilmesi,
 • Vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanması,
 • Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi,

Vergi Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetlerden Bazıları;

 • Tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar (Gelir, katma değer, kurumlar, motorlu taşıtlar, emlak vb.)
 • Vergi cezası almışsanız ve uzlaşmaya gidilmeden sorun yaşanmışsa İdare ve Vergi Hukuku avukatı vergi mahkemesine dava açar
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Eksik gelir beyanı, yanlış gelir beyanı, hatalı indirimlerden dolayı doğan davalar.
 • Engellilik indirimi, şahıs sigorta primleri, asgari geçim indiriminin vergi matrahından indirim işleminin yapılması.
 • Şirketinizin Ar-Ge indirimi işlemleri
 • Devlet Teşvik şartları konusunda yapılan ihlaller
 • Ar-Ge işleminin başarısızlıkla sonuçlanması
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
 • Vergi davalarının takibi ve uyulmazlıkların çözümü
 • Gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü
 • Öğrenci Davaları
 • Memur Davaları
 • Karayolları Trafik Davaları
 • İdari Sözleşmelerden doğan davalar
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar
 • İhalelerle ilgili davalar
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları
Vergi hukukuyla ilgili her türlü dava, işlem ve hukuki uyuşmazlıkla ilgilenen avukatlara vergi avukatı denir.Erzincan Vergi Avukatı bu uyuşmazlıklara bakar.

Vergi Avukatı ile Vergi Cezasının İptali İşlemleri Nedir?

Kişi vergisini zamanında ödemediğinde, eksik ödediğinde veya hiç ödemediğinde vergi cezasına çarptırılır. Vergi cezaları 7 halde ortadan kalkar:

 1. Ödeme. Kişi vergi cezasını ödeyerek borcundan kurtulabilir.
 2. Uzlaşma. Kişi vergilendirilmesi ile ilgili idareden kaynaklı bir hata olduğunu düşünüyorsa vergi idaresi ile durumu görüşerek uzlaşma yoluna gidebilir.
 3. İtiraz ve iptal (dava). Kişi dava açarak vergi cezasına itirazda bulunabilir.
 4. Zamanaşımı. Vergi borcu doğumundan itibaren 5 yıl içerisinde borçluya tebliğ edilmemişse zamanaşımına uğrar ve kişi zamanaşımı defini kullanarak borcunu ödemekten kaçınabilir.
 5. Silme (terkin). Varlıklarının en az 1/3’ünü kaybeden mükelleflerin bu varlıklarının gelirinden doğan vergi borçları ve cezaları ile arazisinin 1/3’ü telef olan mükellefin arazi vergi borçları ve cezaları silinir. Silme (terkin) işlemi için olay vukuu bulduktan itibaren 6 ay içerisinde ilgili amme idaresine yazılı başvuruda bulunmak gerekir.
 6. Tahakkuktan veya takipten vazgeçme. Borcun tahakkuku veya takibi için yapılacak masraflar borç tutarını aşıyorsa idare tahakkuktan veya takipten vazgeçer.
 7. Ölüm. Ölüm halinde kişinin vergi borçları ve cezaları kendiliğinden silinir.

Erzincan Vergi avukatı, mükellefin cezasının kendiliğinden ortadan kalkması için mevcut bir sebep varsa önce bunu tespit eder. Cezayı kendiliğinden ortadan kaldıracak bir sebebin bulunamaması durumunda ise uzlaşma ve dava yollarına gider. Kişinin bu aşamada bir Erzincan vergi avukatı ile birlikte çalışması oldukça önemlidir.

Zira kişi cezayı kendiliğinden ortadan kaldıracak mevcut sebebi kendisi tespit edemeyip dava yoluna giderse boş yere zaman ve para kaybına uğrayacaktır. Ayrıca iptal ve itiraz davalarının da gerek hukuki bilgisi gerekse de tecrübesi ve uzmanlığı açısından bir vergi avukatı aracılığıyla yürütülmesi önerilmektedir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Avukata Danışmak Ücretli Midir?

Dava Nasıl Açılır?

İtirazın İptali Davası Nedir?

“Erzincan Vergi Avukatı Nedir?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın