Ticaret Hukuku Ve Şirketler Avukatı Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Ticaret hukuku ve şirketler hukuku avukatı  ile, tüm ticari işletmelere, şirketler ve ticaret hukuku alanlarında ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki konuda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ticari İşletmeler ve Şirketlere Yönelik Profesyonel Hukuki Destek Nedir?

Erzincan ticaret hukuku ve şirketler hukuku avukatı,şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili, ticaret adı ve işletme ünvanı tescili işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin prosedürün yerine getirilmesi ve toplantının sağlıklı olarak sona erdirilmesi, kurul kararlarına ilişkin ihtilafların giderilmesi konularında hukuki hizmet vermektedir.

Bunun yanında, şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, sermaye artırımı ve indirimi işlemleri, sermaye değişiklikleri sonucunda ortakların zarara uğraması halinde zararın giderilmesi, ortakların kişisel alacaklarının takibi ve şirket alacaklarının icra müdürlüğü ve mahkemeler aracılığıyla takibinin sağlanarak tahsil edilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Aynı şekilde şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin yanı sıra, ortakların ceza sorumluluğunu gerektiren fiillere karşı ceza avukatı olarak hizmet vermektedir.

Ticaret Hukuku Davaları Nedir?

Ticari işlerden doğan dava türleri ticaret kanununda dağılmış olarak bulunmaktadır. Ticaret hukukunda  ticaret hayatı ile ilgili her sözleşme türüne veya hukuksal düzenlemeye bağlı olarak, davalar da çeşitlenmektedir.

Ticari davaları başlıklar altında listelemek gerekirse şu genel başlıklar altında toplanması mümkündür.

Borçlar Kanununda Düzenlenen Ticari Davalar:

 • Rehin karşılığında Ödünç Verme işinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 962-969).
 • Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203 maddelerinden doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
 • Rekabet Yasağından doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 444-447).
 • Yayın Sözleşmesinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 487-501).
 • Kredi Mektubu Ve Kredi Emrinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 515-519 ).
 • Komisyon Sözleşmesinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 532-545).
 • Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan tazminat ve alacak davaları ( Borçlar Kanunu 547-554).
 • Havale Sözleşmesinden Doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 555-560).
 • Saklama sözleşmelerinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 561-580 ).
 • En az bir ticari işletmeyi ilgilendiren Fikrî mülkiyet hukukundan doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
 • Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerden doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
 • Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerden doğan Alacak ve Tazminat Davaları.

Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Davalar:

 • Ticari Satım Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 23 )
 • Ticari Mal Değişimi Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 23)
 • Ticaret Unvanına Yapılan Tecavüz Nedeniyle Doğan Tazminat Davaları ( TTK 52 )
 • Haksız Rekabetten Doğan Tazminat Davaları ( TTK 54- 63)
 • Cari Hesap Sözleşmelerinden Doğan Alacak Ve Tazminat Davaları ( TTK 89- 101 )
 • Acentelik Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 102-122 )
 • Üçüncü kişinin Şirket Ortağına ait olan Tasfiye Payı veya Kar Payı alacağı Davası  ( TTK 133)
 • Devrolunan Şirketlerde Ortaklık Payından Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 140)
 • Şirket Birleşmelerinde Ayrılma Akçesinin Ödenmemesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 141)
 • Şirket Birleşmelerinde Alacaklılara Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 157 )
 • Şirket Bölünmeleri Nedeniyle Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 175 )
 • Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 193 )
 • Hakimiyetin Hukuk aykırı kullanılması nedeniyle Hakim Şirkete Karşı Açılacak Tazminat ve Alacak Davaları ( TTK 202 )
 • Hakim Şirkete ve Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Tazminat Davası ( TTK 206 )
 • Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirketi, Komandit Şirket ve Şahıs Şirketlerinden doğan tüm tazminat ve davalar
 • Bono, Poliçe, çek ve sair kambiyo evraklarından doğan tazminat, menfi tespit, Kıymetli Evrakların Kaybolmasından Doğan İptal Davaları,  ve istirdat davaları
 • Tüm ticari işlerden kaynaklı alacakların tahsil ve takibi davaları.
 • Navlun sözleşmelerinden doğan davalar.
 • Taşıma sözleşmelerindan doğan davalar.
 • Deniz ticaretinden kaynaklı her türlü dava ve icra takipleri.
 • Donatan ve donatma iştiraki işlerinden kaynaklı dava ve takipler.
 • Mal Sigortası, Hayat Sigortası, Kaza Sigortası, Hastalık Sigortası, Sağlık Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası ve diğer sigorta türlerinden doğan tüm davalar.

Ticari Davalarda Arabuluculuk Şartı Nedir?

Ticari davalarda arabuluculuk uygulaması 01.01.2019 tarihi itibariyle dava şartı olarak zorunlu kılınmıştır. Arabuluculuk şartı, Türk Ticaret Kanunu madde 5/A’da “(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk uygulamasının istisnaları ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Ticari işletmeye ilişkin olmayan havale, vedia, fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar
 • Özel kanun ile başka bir alternatif çözüm yolu getirilen davalar

TTK m. 5/A gereğince arabuluculuk başvurusunu ardından arabulucu görevlendirmesi yapılmakta ve görevlendirmenin ardından arabuluculuk süreci 6 hafta içerisinde tamamlanmaktadır. Zorunlu hallerde ise bu süre iki hafta daha uzatılabilmektedir.

Erzincan Ticaret Hukuku Ve Şirketler Avukatı Nedir?

Ticaret ve Şirket Avukatının Önemi Nedir?

Her hukuk dalında olduğu gibi ticaret ve şirketler hukukunda da mevzuat, hükümler ve kanunlarla ilgilenen avukatlar bulunmaktadır. Ticaret avukatı ya da ticaret hukuku avukatı olarak bilinen avukatlar ticari ilişkiler sonucu doğan her türlü davaya bakmaktan sorumlu avukatlardır ve ticaret mahkemesi bünyesinde görev alırlar.

Ağırlıklı olarak ticaret hukuku davalarına bakan ticaret avukatlarının bu mesleği yapabilmeleri için herhangi bir özel ihtisas, eğitim ya da sertifikasyon almaları gerekmemektedir.

Bu hukuk dalını seçen avukatlar genellikle kariyerleri boyunca ticaret hukukuna ve alt dallarına yoğunlaşarak ilgili dokümanları, evrakları, mevzuatları, dava dosyalarını ve içtihatları okuyarak ve inceleyerek organik olarak ticaret hukuku ile ilgili gerekli bilgilere ulaşırlar.

Akabinde mesleğini daha çok ticari davalar etrafında şekillendiren ticaret avukatları, ticaret hukuku davalarını üstlenmeye yoğunlaştıkları takdirde bu dalda hizmet verebilmek için gerekli deneyimi de edinmiş olurlar.

Tabii ki hukukun diğer dalları da dahil olmak üzere her türlü meslek dalında olduğu gibi, uzman bir ticaret avukatı olabilmek adına kapsamlı bir eğitim, donanımlı bilgi ve birinci elden edinilmiş deneyim olması elzemdir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır?

Avukata Danışmak Ücretli Midir?

Avukata Vekalet Nasıl Verilir ?

Dava Nasıl Açılır?

Hakkımda Açılmış Bir Dava Var Mı? Nasıl Anlarım ?

Yorum yapın