Tensip Zaptı Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Tensip Zaptı Nedir?


Tensip zaptı davanın açılmasından sonra hakim tarafında yapılan ilk inceleme neticesinde düzenlenen ve dava dilekçesi doğrultusunda talep edilen hususların ilk değerlendirmesinin yapılması sonrası mahkemece verilen ara kararların yazıldığı evraktır.

Tensip Zaptının İçeriğinde Ne Vardır?


Dava açıldıktan hemen sonra duruşmadan önce hazırlanır ve taraflara tebliğ edilir. Davacıya tensip zaptı tebliğ edilirken, davalı tarafa bunun ile birlikte dava dilekçesi ve ekleri de gönderilmektedir.

Tensip zaptı ilk incelemenin neticesinde verilen ara kararları ihtiva eder. Mahkeme usulü ilk incelemelerinin ardından dava şartına yönelik bir eksiklik görmediyse bu hususu zapta geçer ve taraflara bildirir.

Mahkeme davalı tarafa cevap dilekçesini ve eklerini delil listesi ile birlikte sunması için süre verebilecektir.
Arabulucuya başvuru zorunluluğu olan dosyalar bakımından Mahkeme, tutanak aslının mahkeme dosyasına ibraz edilmesi için de süre verebilir.
Harç yönünden bir eksiklik olması durumunda harç yatırma zorunluluğu bulunan tarafın bu eksikliğin gidermesi ihtar edilecektir.
Tensip zaptında yerine getirilmesi için kesin süre verilmiş olan ara kararların süresi içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde mahkemeye bu konuda beyanda bulunması veya karar gereğini yerine getirmesi kesin süreye uyulmadığından hukuken sonuç doğurmayacaktır.

Tensip Tutanağında Yer Alacak Hususlar Nelerdir?


Tensip tutanağında yer alacak hususlar hâkimin takdirinde olmak kaydıyla;

 • Mahkemenin adı,
 • Mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hangi sıfatla görev yaptığı,
 • Hakim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları,
 • Tarafların kimlikleri ile TC kimlik numaraları,
 • Varsa kanuni temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,
 • Dava dilekçesinin 6100 sayılı HMK’nın 119. maddesinde düzenlenen unsurları taşıyıp taşımadığı ve eksiklik olması halinde hangi işlemlerin yapıldığı,
 • Davanın türü,
 • Davanın tabi olduğu yargılama usulü,
 • Karşılıklı dilekçelerin ve eklerinin tebliği ile gerekli işlemlerin yapılması,
 • HMK’nın ilgili maddeleri gereğince tarafların delil olarak gösterecekleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri
 • Delil avansının yatırılması ile yatırılmaması halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı,
 • Dilekçelerin tamamlanmasının ardından ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği,
 • Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceği,
 • Gerekli görülen diğer hususlar yer alır.


Tensip Zaptına Cevap Verilir mi?


Mahkemenin hazırladığı bir inceleme evrakı olduğundan bir takım hususların tamamlanması veya açıklanması mahkemece talep edilebilecektir. Bu durumda ilgili tarafın karar gereği işlem yapması yahut beyanda bulunması gerekir. Mesela mahkeme taraflardan dilekçelerinde bahsettikleri ancak henüz sunmadıkları delilleri sunmaları için hukuk davalarında 2 haftalık süre vermektedir. Ancak bu gibi haller dışında tensip zaptına cevap verilmez.

Boşanma Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?


Boşanma davaları Aile Mahkemeleri’nde görülmektedir. Öyle ise boşanma davalarındaki tensip zaptını değerlendirmek, öncelikle Aile Mahkemeleri’nin tâbi olduğu yargılama usulünü saptamayı gerektirir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Boşanmada Yargılama Usulü” başlıklı 184 üncü maddesi:

“Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir:

Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.
Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.” Şeklindedir.
Buna göre boşanma davaları bakımından, gerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen yazılı yargılama usulünü ve gerekse Medeni Kanun’da düzenlenen özel usul hükümlerini bir arada kabul eden kendine özgü karma bir yargılama usulünün benimsemektedir.

Buna göre boşanma davalarında tensip zaptının hazırlanması yazılı yargılama usulüne göre ele alınmalıdır. Bu usulde, öncelikle tarafların karşılıklı olarak dilekçeleri birbirine gönderilir. Bir tarafın dilekçesinin diğer tarafça cevaplanmasından sonra ise duruşma günü belirlenir.

İş Mahkemesi Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir ?


İş Mahkemeleri, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile kurulmuşlardır. Yargılama Usulleri de bu kanunda düzenlenmiştir. Adı geçen kanunun “Yargılama usulü ve kanun yolları” başlıklı 7’ nci maddesinde açıkça:

“İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır.” hükmü yer almaktadır. (m. 7/1)

Buna göre tensip zaptının hazırlanması demek, bu dava tipleri itibarıyla esasen duruşma gününün de belirlenmiş olması manasına gelmektedir. Bunun dışında süresi içerisinde tarafların birbirine cevap verebilecekleri, ilk duruşma gününe kadar delillerin sunulması, bildirilmesi veya toplanması, ayrıca tarafların ve varsa üçüncü kişilerin yerine getirmesi gereken diğer yükümlülüklerin bildirilmesi hususlarını içerecektir.

Tazminat Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir ?


Tazminat davaları kural olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde (Ticari davalar) görülür. Bu davalarda uygulanan yargılama usulü yazılı yargılama usulüdür. Yani tensip zaptının hazırlandığı bu aşamada henüz duruşma günü belirlenmemiştir. Zira bu usulde, öncelikle tarafların karşılıklı olarak dilekçeleri birbirine gönderilir. Bir tarafın dilekçesinin diğer tarafça cevaplanmasından sonra ise duruşma günü belirlenir.

Ceza Davalarında Tensip Zaptı Nedirtir ?


İddianamenin kabul edilmesinin ardından ceza davasıyla ilgili bir yol haritası çıkarabilmek maksadıyla tensip zaptı düzenlenmektedir. Ceza davalarında hukuk davalarından farklı olarak tensip tutanağının düzenlenmesi çok daha uzun sürebilmektedir. Bu süre mahkemelerin iş yoğunluğu da dikkate alındığında iddianamenin mahkemeye sunulmasından itibaren yaklaşık 2-3 haftayı bulabilmektedir.

Davanın reddi, yetkisizlik ve görevsizlik gibi usule ilişkin kararların tensip zaptı ile verilmesi mümkündür. Dosyada tutuklu olması durumunda tutukluluğun değerlendirilmesi de tensip ile yapılarak, tutukluluğun devamına veya sonlandırılmasına tensiben karar verilir. Tensiple tahliye edilmesi durumunda da tensip kararı ile tahliye işlemleri yapılır.

UYAP vatandaş portalından (https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp) sorgulandığında ya da UYAP sms sorgulamalarında dosya durumunun “Tensip Zaptı Hazırlandı” şeklinde görünmesi, dosyanın ilgili mahkemeye gönderildiğini ve tensip zaptının hazırlandığını ifade eder.

Tensip Zaptı Nedir? İçeriğinde Neler Vardır? Erzincan Avukat Nedir?


Özetle;


Tensip zaptı davanın tam anlamıyla bir yol haritasıdır. Davanın görüleceği mahkemenin hakimi tensip zaptını hazırlamasıyla taraflar davanın gidişatı hakkında bilgi sahibi olurlar. Bunun yanında tensip zaptında mahkemenin yapacağı iş ve işlemler belirtildiği gibi davanın taraflarının ve diğer ilgili kişilerin ilk duruşmaya kadar yapması gereken yükümlülükler de belirtilmektedir. Taraflar bu yükümlülüklerini bu şekilde takip edebilirler.

Yeniden belirtmek gerekir ki UYAP veya e-devlet üzerinden “Tensip zaptı hazırlandı” ifadesiyle karşılaşanlar hazırlanan bu evrakta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Belirtilen sürede bu yükümlülükler yerine getirilmez yahut eksiklikler tamamlanmaz ise hak kayıpları söz konusu olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına Erzincan Avukattan hukuki yardım alarak süreci yürütmekte fayda vardır.

Daha fazla makale için tıklayanız.

Arabuluculuk Nedir?

İdari Yargıda Dilekçenin Reddi Nedir?

İstinaf ve Temyiz Süreci Nedir?

Adli Tatil Nedir? Adli Tatil Ne Zaman Başlar ve Biter?

“Tensip Zaptı Nedir?” üzerine 5 yorum

Yorum yapın