İlamsız İcra Takibi Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İcra Hukuku konusuna giren ilamsız icra takibi, en kısa tanımı ile alacaklının para ve teminat kapsamına giren alacağı için borçluya karşı herhangi bir mahkeme kararı olmadan yetkili İcra Dairesine başvuru ile başlattığı icra takibine verilen isimdir. Sözlük anlamı açısından ilam, mahkeme tarafından bir davanın nasıl hükme bağlandığını gösteren belgeye denmektedir. Dolayısıyla ilamsız icra takibi için herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulmamaktadır. 

İlamsız İcra takibi, alacaklının borcunu alamaması üzerine yasal olarak işlem başlatılmasıdır. Bu işlem sonucunda borçlu devlet kanalıyla cebri olarak borcunu öder. Burada bir zorunluluk söz konusudur. Borcun ödenmemesi üzerine faiz ve diğer masraflar da borçluya yükletilir.

İlamsız İcra takibi başlatma işlemi için icra dairelerine gidilmektedir. Ayrıca avukatla yapılan takiplerde Uyap üzerinden takip başlatılabilir.

İlamsız icra takibi  yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda icra dairesine bildirilir. İcra dairesi tarafından dosyaya esas numarası verilir. Takip talebinin yazılı olarak yapılmasının kolaylaştırılması için basılı takip talebi örneği kullanılır. Basılı örnek bulunmadığı durumlarda örnekte yer alan hususları içerisinde barındırmak kaydıyla beyaz bir kâğıt doldurularak da takip talebinde bulunulabilir.

İlamlı ve İlamsız İcra Takibini Birbirinden Ayıran Temel Özellikler

 • İlamsız icra takibinin konusu teminatlardan meydana gelen alacaklar ile para alacaklarıdır. İlamlı icra takibine göre  daha dar bir alana sahiptir.
 • İlamlı icra takibinin konusu ise para ile birlikte yerine getirme sorumluluklarıdır. 
 • İlamsız icra takibini başlatmak için herhangi bir belgeye gerek yoktur. Borçluya ödeme emri gönderilir.
 • İlamlı icra takibi için ise mahkeme kararı gereklidir ve borçluya icra emri gereklidir. 

İlamsız İcra Takip Yolları Nelerdir?

İlamsız icra takibi 3 şekilde yapılabilir;

 1. Genel haciz yolu
 2. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu
 3. Kiralanan taşınmazların tahliyesi

Genel Haciz Yolu ile İlamsız İcra Takibi

Genel haciz yoluyla takip yalnızca para ve teminat alacakları için öngörülen bir yöntemdir. Fakat para alacağının bir kambiyo senedine bağlanmış olduğu durumlarda kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılabilmektedir. Genel haciz yolu ile takip gerçekleştirebilmek için alacağın rehin yöntemiyle temin edilmemiş olması şartı bulunmaktadır. Alacağını rehin yöntemiyle temin etmiş bir alacaklı kural gereğince genel haciz yoluyla takip başvurusunda bulunamaz. Böyle bir durumda öncelikle rehine başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Fakat, rehin tutarı borcun tamamını ödemeye yeterli olmadığı durumlarda genel haciz yoluyla takip gerçekleştirilebilmektedir.

Takip Talebinde Bulunması Gereken Unsurlar

 • Alacaklının kimliği ve adresi
 • Borçlunun kimliği ve adresi
 • Alacak tutarı
 • Alacak faizli ise faizin miktarı ve işlemeye başladığı gün
 • Senet veya senet yoksa borcun sebebi
 • Takip yollarından hangisinin seçildiği
 • Alacaklı veya vekilinin imzasıdır.
İlamsız icra takibi nedir? aşamaları nedir?

İlamsız İcra Takibinin Aşamaları Nelerdir?

Kanun gereğince borçlu ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra 7 GÜN İÇERİSİNDE icra dairesine itiraz etme hakkına sahiptir. Şayet borçlu ödeme emrinin gönderildiği icra dairesinin bulunduğu şehirde değil ise bu halde bulunduğu şehirdeki NÖBETÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE itirazını sunabilir( YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.) borçlunun yaptığı bu itiraz, bizzat icra müdürlüğü tarafından yetkili icra dairesine gönderilerek takibin durması sağlanır. Borçlunun posta yolu, noter marifeti gibi iletişim vasıtaları ile yaptığı itirazlar geçersizdir.

Borçlu itiraz dilekçesini sunarken herhangi bir sebep belirtmeyebileceği gibi borca, imzaya gibi sebepler belirterek de itiraz edebilecektir. Yasal süresi içerisinde yapılan itiraz icra takibini durduracaktır.
Borçlunun icra takibine itiraz etmesinden sonra takibin devam edebilmesi için alacaklının yapması gereken bazı şeyler vardır. Takibin devam etmesini isteyen alacaklı icra mahkemelerinde İTİRAZIN KALDIRILMASI ya da genel mahkemelerde İTİRAZIN İPTALİ davası açmalıdır.

Mahkeme karar ile alacaklı tarafı haklı bulur ise bu halde itiraz kaldırılacak/iptal edilecektir. İtirazın kaldırılması/iptal edilmesi ile beraber takip devam edeceği gibi borçlu haksız olarak itiraz ettiği ve takibi durdurarak alacaklının mağdur olmasına sebebiyet verdiği için mahkemece %20 İCRA İNKAR TAZMİNATI da hükmedilebilecektir. Bu sebeple borçlular ödeme emrine itiraz etmek için hukuken geçerli bir sebebi olmalıdır. Haksız olarak yapılan itirazlar borçlunun daha büyük bir borç ile karşı karşıya kalmasına sebebiyet verir.

İcra Takibi Ne Kadar Sürer?

Ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden sonra borçlu 7 gün içerisinde borcunu ödeyebilecektir. Borçlunun yasal süresi içerisinde borcunu ödemesi halinde icra takibi çok kısa bir sürede sonlanacaktır.
Ancak borçlunun borca itiraz etmesi ve itirazın iptali ya da itirazın kaldırılması davalarının açılması halinde icra takibi bu davaların seyrine ve borçludan borcun tahsil edilebilmesi kabiliyetine göre icra takibinin süresi değişiklik gösterecektir. Bu nedenle icra takipleri için genel bir süre söylemenmesi doğru olmayacaktır.

 Not: Para ve teminat alacakları dışında kalan alacaklar için genel haciz yoluyla ilamsız icra yani takip yöntemine başvurulamaz. İlgili alacaklar için alacaklıların ilamlı icra yolu ile takip gerçekleştirmesi gerekmektedir

Son olarak hak kaybına uğramamız için takiplerinizi bir avukat vasıtasıyla yapmanızı tavsiye ederiz.

Daha fazla makale için tıklayınız.

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

“İlamsız İcra Takibi Nedir?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın