İcra Ödeme Emri Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Ödeme Emri Nedir? 

İcra ödeme emri , alacaklının borçludan alacağını cebri icra yoluyla tahsil etmek için İcra Müdürlüğü nezdinde başlatmış olduğu hukuki işlemdir.

İcra takip yolları üç tanedir;

Bu yollarla alacaklı veya vekili, borçluya karşı bir icra takibi başlatmak için takip talebini İcra Müdürlüğüne verir.

Avukatlar UYAP üzerinden de takip talebi gönderebilmektedirler.

İcra müdürü talebi aldıktan sonra ;ödeme emri göndermeden önce söz konusu alacağın mevcut olup olmadığını, vadesinin gelip gelmediğini, zamanaşımına uğrayıp uğramadığını incelemeye yetkili değildir. Borcun zamanaşımına uğradığını veya muaccel olmadığını iddia eden borçlu bunu itiraz yolu ile ileri sürebilecektir.

Takip talep edilen icra dairesi takip talebinin kanundaki şartları sağladığını görürse icra ödeme emri düzenler ve borçluya gönderir.

Bu şartlar İcra ve İflas Kanunun 60. maddesinde düzenlenmiştir ;

 • Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere 58.
  maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları,
 • Borcun, (işlemişse) faizin ve dosya masraflarının 7 gün (tahliye talepli icra takiplerinde 30 gün) içinde icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi, borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,
 • Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde icra takibinde senedin kendisinden sadır sayılacağı, Senet altındaki imzayı reddettiği takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması; buna uymazsa vakı itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verileceği,
 • Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi, İhtarını,
 • Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yukarda yazılı yedi günlük süre içinde 74 üncü maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını,
 • Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği ihtarı,

Ödeme emri ile borçluya borcunu ödemesi, itirazı varsa bunu icra dairesine bildirmesi iletilir. Bunları yapmadığı takdirde mallarının haczedileceği de ihtar edilir.

Erzincan İcra Avukatı
İcra Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır?

Ödeme Emrine İtiraz Nedir?

Borçlunun, borçlu olmadığını veya alacaklının takip yapma yetkisi bulunmadığını icra dairesine 7 gün için bildirmesine itiraz denir.

İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 Gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur.

İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine de ilgili icra dairesine gönderilmek üzere yapılabilir.

İcra ve İflas Kanununda takibe itiraz edildiği, alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir.” denilmektedir. Kanun metninden de anlaşılacağı üzere itiraz etmek isteyen borçlu ,itirazını ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur ancak uygulamada  icra daireleri yalnızca yazılı olarak bildirilen itirazları kabul etmektedir.

Borçlunun, 7 gün içinde ödeme emrine itiraz etmesi ile birlikte icra takibi kendiliğinden durur.

Alacaklının, duran takibe devam edebilmesi için alacaklının başvurabileceği iki seçenek vardır:

 • Borçlunun itirazının iptali için 1 yıl içinde dava açabilir,
 • Borçlunun itirazının kaldırılması için icra mahkemesine başvururabilir,

İcra Ödeme Emrine Kısmı İtiraz Nedir?

İcra Ödeme Emrine Kısmı İtiraz, İcra İflas Kanununun 62/4 Maddesinde “ Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır,” denilmektedir. Kısmi itirazın geçerli sayılabilmesi için, borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun, itiraz ettiği borç miktarını itirazında ayrıca ve açıkça belirtmek zorundadır. Belirtmemişse eğer hiç itiraz etmemiş sayılır.

İcra Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz Nedir?

Borçlu bir kusuru olmadan farklı bir engel nedeni ile 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmemiş ise, itirazın sonradan geçerli bir sebeple yapılmasına gecikmiş itiraz denir.

Yapılacak gecikmiş itiraz paraya çevirme işlemlerinin bitmesine kadar yapılabilmektedir. İtiraz konusunda süresini kaçırmış olan borçluya gecikmiş itirazda bulunma yetkisinin tanınabilmesi için borçlunun kusuru olmadan bir engel ve mazeret nedeni ile itiraz etmemiş olması gerekmektedir. Borçlunun kusuruna dayanmamalı ve onun iradesi dışında bir sebep olmalıdır.

Gecikmiş itiraz konusunda borçlunun ödeme emrine itiraz etmesine engel olan nedenin ortadan kalmasından itibaren üç gün içerisinde itiraz etmesi gerekmektedir. Engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç günlük sürede yapılmayan gecikmiş itiraz geçerli değildir. İcra mahkemesinde süre aşımından reddedilmektedir.

Borçlunun gecikmiş itirazda bulunabilmesi konusunda ilk şart, borçlunun iradesine bağlı olmayan bazı durumlar sebebi ile zamanında itiraz edememiş olması gerekmektedir. Borçlunun kendi kusuru olmadan farklı sebepler nedeni ile mazeretin olması durumuna örnek verilmesi bu durumun daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.

Borçlunun ağır bir hastalığı: Borçlu 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edemeyecek ve bir kişiyi vekil olarak atayamayacak derecede ağır hasta ise; iyileştikten sonra 3 gün içinde gecikmiş itirazda bulunabilir. Borçlunun ağır hastalının olması durumunu resmi olarak doktor raporu ile ispatlaması gerekmektedir.

Borçlu; yangın, deprem, su basması gibi bir afet nedeni ile 7 gün içinde itiraz edememişse, bu afetin son bulması ve itiraz edebilecek duruma gelmesi üzerine 3 gün içerisinde gecikmiş itirazda bulunabilir.

Borçlu; adresinde bulunmadığı için, onun adına tebligatı kabule yetkili bir kimseye tebliğ edilmiş ancak borçlu bir seyahatte olduğu için tebligat kendisine ulaştırılamadıysa, seyahatten döndükten sonra ödeme emrini öğrenince 3 gün içinde gecikmiş itirazda bulunabilir.

Gecikmiş itiraz konusunda yapılacak itirazlar icra mahkemesine yapılmaktadır.

Gecikmiş itirazın yapılması, normal itirazın yapılmasından farklıdır. Şöyle ki;

 • İtiraz, icra dairesine yapılır , gecikmiş itiraz ise icra mahkemesine yapılır.
 • İtirazda neden belirtme zorunluluğu yoktur ancak gecikmiş itirazda hem itiraz edildiğinin hem de borçlunun mazeretinin ve bunun delillerinin bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde gecikmiş itiraz reddedilir.

Hakkınızda başlatılan icra takibi ya da sizin başlatacağınız icra takibi için hak kaybına uğramamanız adına bir icra avukatından yardım almanız tavsiye edilir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

İlamsız İcra Nedir?

“İcra Ödeme Emri Nedir?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın