Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı Nedir?

Kanunun 59. maddesinin 1. fıkrasında, hükümlünün avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları ile vekaletname olmaksızın en çok üç kez görüşme hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 20. maddesinin 4. fıkrasında aynı düzenlemeye yer verilmiştir. Vekaletname ibraz eden avukat, hükümlü müvekkili ile çalışma gün ve saatlerinde her zaman görüşebilir.

Hükümlü hakkında ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası uygulanması, hükümlünün avukatı ile görüşmesine etki etmeyecektir. Ceza İnfaz Kanunu m.43/3’e göre; “Resmi ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle görüşmelerde bu madde hükmü uygulanmaz”. Aynı düzenlemeye, Tüzüğün 149/3’de de yer verilmiştir.

Tutuklunun Müdafi ile Görüşmesi Hakkı Nedir?

    Madde 19 – Tutuklu, vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duymayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık görüş usulüne tabi olarak görüşür. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulmaz. 
    Soruşturma evresinde, aynı anda en fazla üç avukat tutuklu ile görüşebilir. 


Hükümlünün Avukat ile Görüşme Hakkı Nedir?

    Madde 20 – Hükümlü ile avukatı, meslek kimliğinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak; güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür. 
    Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220 nci, ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğinin, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununa göre itiraz edebilir. 
    Zorunlu hallerde, belirlenen gün ve saatler dışındaki görüşmelere, Cumhuriyet başsavcılığı yazılı olarak izin verebilir. 
    Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlarıyla, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.

Müdafilik ve Vekillik Görevinden Yasaklanma Nedir?


    Madde 21 – 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre mahkemece haklarında müdafi veya vekillik görevinden yasaklanmış bulunan avukatlar, Kanunda belirtilen yasaklama süreleri içinde başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi kurumda ziyaret edemez. 


Hükümlü ve Tutuklunun Noter ile Görüşme Hakkı Nedir?

    Madde 22 – Hükümlü ve tutuklular, meslek kimliğinin ibrazı ve göreviyle ilgili olmak koşuluyla, noterle, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, idarenin gözetiminde açık görüş usulü çerçevesinde görüşebilir. 

Avukat Stajyerinin Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşebilir Mi?


    Madde 23 – Stajyer avukatlar, avukatlarla birlikte olmak koşulu ile hükümlü ve tutuklular ile görüşebilir. 


Avukat Birden Çok Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşebilir Mi?

    Madde 24 – Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü veya tutukluyla görüşme yapamaz. 


Yabancı Uyruklu Avukatın Görüşme Usulü Nedir?

    Madde 25 – Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve karşılıklılık esasına uygun olmak koşuluyla; yabancı ülkelerde haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılmakta olan, yabancı ülke veya uluslararası yargı mercilerinde dava açmak isteyen, leh veya aleyhine açılmış davası olan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlülerle yabancı uyruklu avukatları, bu soruşturma ve kovuşturma, açılacak veya açılmış davalarla sınırlı olmak ve vekâletname sunmak koşuluyla görüşebilirler. Vekâletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme yapabilirler. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracak olan veya başvurusu bulunan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlüler; Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yetkili olan avukatlar ile soruşturma, kovuşturma veya dava konusuyla ilgili bilgi ve belgelerin tercümesinin kurum en üst amirine ibrazı koşuluyla görüşebilir.

Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı Nedir? Erzincan Avukat Nedir? Erzincan Ceza Evi Nedir?

Müdafiin Üçten Fazla Görüşme İçin Vekâletname Sunma Mecburiyeti Var Mıdır?

 5275 Sayılı Ceza İnfaz Yasası’nın 114/4–5 maddesi, tutuklular ile müdafiiler arasındaki görüşmeleri düzenlemektedir. Buna göre, “tutuklunun istediği müdafii seçebileceği ve tutuklunun müdafii ile haberleşmesine ve görüşmesine hiçbir surette sınır getirilemeyeceği ve engellenemeyeceği” açıkça belirtilmiştir.

Yine, 5275 Sayılı Yasanın 59/1 maddesinde ise, müdafiin üçten fazla görüşme için vekâletname sunma mecburiyeti sadece HÜKÜMLÜLER açısından uygulanacağı hususunda düzenleme getirilmiştir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Hırsızlık Suçu ve Değer Azlığı Kurumu Nedir?

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Ceza İnfazının Ertelenmesi Nedir?

Ceza Hukukunda İfade ve Sorgu Nedir?

“Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı Nedir?” üzerine 4 yorum

Yorum yapın