Cevap Dilekçesi Nedir? Nasıl Yazılır?

//

Av.Haşim KARTAL

Cevap Dilekçesi Nedir? Nasıl Yazılır?

Adınıza dava açıldığı zaman dava dilekçesi ile birlikte mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptı tebliğ edilir. Dava dilekçesini tebliğ aldıktan sonra davaya cevap verme süreniz başlayacaktır. Bu nedenle davaya cevap dilekçesi verme süresini kaçırmamak için dava dilekçesinin tebliğ edildiği tarih oldukça önemlidir. Davaya cevap verme süresini kaçırmamak için dava dilekçesinin tebliğ edildiği tarihi tebligat zarfına not etmekte fayda vardır. Dava dilekçesini alan davalı genellikle davaya cevap vermekdavaya nasıl cevap verilirdava nasıl kazanılırdava cevap dilekçesi örneğicevap verme süresi gibi aramalar yapmaktadır.

Davaya Cevap Verme Süresi Ne Kadar?

Cevap dilekçesini mahkemeye vermek için bir süre vardır. Cevap dilekçesi süresi geçtikten sonra mahkemeye verilen dilekçenin çok bir önemi olmayacaktır. Davaya cevap süresi yazılı yargılama usulünde iki haftadır. Bu süre dava dilekçesinin davalıya tebliği ile başlar.

Cevap Dilekçesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Cevap dilekçesinde yazılması ve bulunması gereken unsurlar Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda belirtilmiştir.Bunlar;

1-Mahkemenin Adı

2-Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri

3-Davalının T.C Kimlik Numarası

4-Savunmanın Dayanağı Olan Olaylar

5-Dayanılan Hukuki Deliller

6-Hukuki Hukuki Nedenler

7-Sonuç ve İstem

Ayrıca davaya cevap veren davalı, cevap dilekçesindeki taleplerinin, itirazlarının ve iddialarının neler olduğunu açıkça belirtmelidir. Davalı davacının davasının reddini isteyebileceği gibi davayı kabul de edebilecektir. Cevap dilekçesinde davalının veya varsa davalının vekilinin imzasının bulunması şarttır.

Cevap dilekçesi; aşağıdaki örneğe göre ve davacı sayısı kadar 2 nüsha fazla yazılır.

Bir nüshası saklanır, diğerleri yeteri kadar posta pulu ile birlikte ilgili Mahkemeye verilir.

Dilekçede Eksikliğin Bulunması Durumunda Ne Olur?

Davaya cevap dilekçesinde bazı bilgilerin eksik olması durumunda HMK. Md. 130’da yer alan yönetmeliklere göre dilekçenin nasıl düzeltileceği ile ilgili bilgiler yer alır.  Bu doğrultuda hâkim dilekçeyi yazan kişiye geri ulaştırarak 1 hafta içerisinde düzeltilip kişinin geri göndermesinin kararını verir. Hâkimin verdiği 1 haftalık sürede kişilerin davaya cevap dilekçesinde eksik olan yerleri düzeltmeyip dilekçeyi hâkime ulaştırmaması durumunda hâkim “Dilekçenin Verilmiş Sayılmasını” kabul eder. Aşağıda hâkim tarafından tanınan 1 haftalık sürede davaya cevap dilekçesinde düzeltmeleri gereken eksikliklerin neler olduğu ile ilgili bilgiler yer alır:

  • Bu 1 haftalık süre zarfında, mahkemenin adı yazılmamışsa,
  • Tarafların adı, soyadı, adresleri ve yurtdışında yaşayan kişinin yurt içi adresi yazılmamışsa,
  • Davalının T.C. kimlik numaraları belirtilmemişse,
  • Varsa kanuni temsilcinin veya vekilin adı, soyadı, adres bilgileri verilmemişse,
  • Davalının imzası dilekçede bulunmuyorsa davalı, kendisine gönderilen dilekçeyi yeniden eksiksiz ve doğru bir şekilde 1 haftanın bitimine kadar doldurup hâkime ulaştırması gerekir. Bu süre zarfında ulaştırılmayan davaya cevap dilekçesi hâkim tarafından “Dilekçenin Verilmiş Sayılması” kabul edilir.

 Davaya İkinci Cevap Dilekçesi Nedir?

Davalı kişi, kendisine gelen dava dilekçesine belirlenen süre zarfı içerisinde davaya cevap dilekçesi yazıp göndermesi durumunda davacının bu dilekçeye “Cevaba Cevap Dilekçesi” yazma hakkı bulunur. Bu yüzden davacının gelen cevap dilekçesine karşılık vermesi durumu “Davaya İkinci Cevap Dilekçesi” olarak adlandırılır. Bu yüzden davacının hukuka aykırı olmayan ve yasalar doğrultusunda davalının attığı cevaba karşılık, davaya ikinci cevap dilekçesi yazabilme hakkına sahiptir.

Cevap Dilekçesi Verilmemesi Durumunda Ne olur?

HMK m. 128 hükmüne göre cevap dilekçesi vermeyen davalı, davacının ileri sürdüğü bütün vakaları inkâr etmiş sayılır.  Davalı eğer bir mazereti sebebi ile cevap dilekçesi vermemişse “eski hale getirme” talebinde bulunabilir.

Madde 95-

(1) Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya hâkimin kesin olarak belirlediği süre içinde bir işlemi yapamayan kimse, eski hâle getirme talebinde bulunabilir.

(2) Süresinde yapılamayan işlemle ulaşılmak istenen aynı sonuca, eski hâle getirme dışında, başka bir hukuki yoldan ulaşılabiliyorsa, eski hâle getirme talebinde bulunulamaz.

Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonuçları Nelerdir?

Davalı cevap dilekçesi vermediği takdirde davalının ileri sürdüğü bütün vakıaları inkâr etmiş sayılır. Davalının cevap dilekçesi vermediği hallerde dava, davacı tarafından dava açarken sunulmuş olan vakıalar ve deliller esas alınarak görülüp sonuçlandırılır çünkü artık davalı delil listesi sunulamayacaktır. Bu durumda davacının söz konusu vakıayı ispatlaması daha kolay olacaktır. Cevap dilekçesi verilmemesinin ispat yükü hususunda bir değişiklik etkisi olmayacaktır.

Davaya cevap vermeyen davalı, inkâr kapsamında beyanda bulunabilir. Vermiş olduğu beyan dilekçesinde davaya yönelik yeni vakıa ileri süremez. İtiraz ve def’i de bildiremez. Ancak davacının bildirdiği vakıalara karşı cevap niteliğinde beyanda bulunabilir. Bu beyanda mahkemeye delil sunulamaz. Mahkeme davacının sadece ileri sürdüğü delil ve vakıalarla bağlıdır.

Kasıtlı veya ihmali olarak cevap dilekçesi süresini geçirmiş olan davalıya, adil yargılanma ve hukuki dinlenilme hakkı kapsamında, hakkaniyet gereği ıslah hakkının tanınması gerekmektedir. Bu nedenle, ıslah yoluyla yahut karşı tarafın açık muvafakati ile tahkikat aşamasında davalı cevap dilekçesi verebilir. ( m. 145)

Cevap dilekçesi verilmesinin süreye bağlanmış olmasının sebebi, yargılamanın makul bir sürede bitirilmesi amacıdır. Bu makul süre içerisinde cevap dilekçesini vermeyen taraf sonuçlarına hukuken katlanmak zorunda kalacaktır.

Cevap Dilekçesi Ezbere Yazılmamalıdır

Dilekçe Örneklerinden faydalanmak farklı bir olaydır. Dilekçenin içeriği önemlidir. Cevap dilekçesinde kişinin kendisi ile ilgili olan hususlar açık ve net şekilde yazılmalıdır. Dilekçede Kişiye ait ifadeler yer almıyorsa hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bu durumda; Türkçe Dil Bilgisi ve Hukuki prosedüre uygun dilekçe yazılması gerekir. Bazen internetten sadece kopyalayıp yapıştırarak dilekçe yazılmakta ve Cevap dilekçesi etki göstermemektedir. Cevap Dilekçesi yazımı konusunda deneyim sahibi erzincan avukattan yardım almakta fayda vardır.

 Cevap Dilekçesi Nedir? Nasıl Yazılır? Erzincan Avukat Nedir?

Cevap Dilekçesi Örneği

…….SAYIN MAHKEMESİNE

DOSYA NO       :…….

CEVABA CEVAP

VEREN  DAVALI :…….

VEKİLİ          :…….

DAVACI            :…….

KONU         : Cevap Dilekçesinin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Dava dilekçesinin 27.03.2022 tarihinde müvekkile tebliği ile, işbu cevap dilekçesini sunma zorunluluğumuz doğmuştur.
Öncelikle belirtilmesi gerekir ki davacının hiçbir iddiası gerçeği yansıtmamakla birlikte davacı bu iddialarını da ispat edememiştir. Şöyle ki;

………………(olay anlatımı ve hukuki dayanaklar)

Yukarıda açıklanan nedenlerden de anlaşılacağı gibi dava hem esas ve hem  de usul bakımından yasaya aykırı bir şekilde açılan davanın reddine karar verilmesini istemekteyiz.

İSTEM ve SONUÇ       :Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve yargılama esnasında re’sen dikkat edilecek hususlar karşısında; itirazlarımızın kabulüne ve davanın reddi ile dava masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.                                                                                                                                                                                                                        Davalı Vekili

Daha fazla makale için tıklayınız.

Erzincan Hukuk Bürosu

Islah Nedir? Davanın Islahı Nasıl Yapılır?

“Cevap Dilekçesi Nedir? Nasıl Yazılır?” üzerine 3 yorum

Yorum yapın