Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası Nedir?

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu, Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında ve TCK 154. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Bir hakka dayanmaksızın bir başkasına ait taşınmaz mal ya da eklentilerini malik gibi hareket etmek suretiyle tamamen veya kısmen işgal eden, sınırlarını değiştiren, bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa faydalanmasına engel olan kişiye, suçtan zarar görenin şikayeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilir.

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu ile konut dokunulmazlığının ihlali suçu arasında farklılıklar bulunmaktadır. Konut dokunulmazlığını ihlal suçunda kişinin konutuna, iş yerine veya eklentilerine rıza olmaksızın girmesi ya da rıza ile girmişse ayrılmasının istenmesine rağmen ayrılmamasıdır. Ancak hakkı olmayan yere tecavüz suçu, kişinin başka bir kimseye veya kuruma ait olan taşınmaz veya eklentisinde malik gibi taşınmazı tamamen veya kısmen işgal etmesidir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunu Unsurları Nelerdir?

Öncelikle hakkı olmayan yere tecavüz suçunun temel halinden bahsetmek gerekirse taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi

  • Tamamen veya kısmen işgal eden,
  • Sınırlarını değiştiren,
  • Sınırlarını bozan,
  • Hak sahibinin kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kişidir. (TCK 154/1)

Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasını terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen

  • Zapt eden,
  • Bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kişi hakkı olmayan yere tecavüz suçu işlemiş olacaktır (TCK 154/2). Kanunda geçen tasarruf kelimesinden kasıt, başkasının kullanması anlamına gelmektedir.

Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkı olmayan yere tecavüz suçu işlemiş olacaktır (TCK 154/3).

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Cezası Nedir?

Hakkı olmayan yere tecavüze suçunun cezası TCK 154’te belirtilen hüküm çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre bir hakka dayanmaksızın başkasına ait bir taşınmaz mal veya bu taşınmaz malın eklentileri olarak kabul edilen yerleri malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan ya da hak sahibi olan kimsenin yani taşınmaz malın sahibinin bu alanlardan yararlanmasını engelleyen kimse, malikin şikayeti üzerine TCK 154/1 gereği 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile veya adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.
Bu hüküm dışında TCK 154/2 kapsamında Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasına hükmedilir.

TCK 154/3’te yer alan hükme göre ise kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimseye de verilecek olan ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır.

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda mahkeme adli para cezasına hükmetmemişse bu cezasının sonradan adli para cezasına çevrilmesi söz konusu değildir.

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda mahkemenin Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararı (HAGB) verebilmesi mümkündür.

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda mahkemenin ceza ertelemesi kararı vermesi mümkündür.

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu şikayete bağlı mıdır, uzlaşma kapsamında mıdır?

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu TCK 154. maddenin birinci fıkrasında açıklanan temel hali açısından soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardandır. Suçun diğer türleri ise re’sen soruşturulup şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Yine bu suç türünün TCK 154. maddenin birinci fıkrasında açıklanan temel hali uzlaşma kapsamındadır.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Daha Az Cezayı Gerektiren Hal Nedir?

Hakkı olmayan yere tecavüz Suçu;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.     

Hakkı olmayan yere tecavüz Suçu, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Görevli Mahkeme Neresidir?

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Hakkı olmayan yere tecavüz suç şikayete bağlıdır.  şikayet süresi mağdurun faili öğrendiği andan başlayarak 6 aydır. şikayet en geç dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içinde kullanılmak zorundadır.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Zamanaşımı Nedir?

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda zamanaşım süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava zamanaşım süresi olan 8 yıl içerisinde dava açılmaz veya dava açılsa dahi dava sona ermez ise zamanaşımının dolması nedeniyle düşme kararı verilecek

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Etkin Pişmanlık Nedir?

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda fail, mağdurun zararını aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen giderirse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilir. Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Suç Duyurusu Nedir?

TCK 154 kanun maddesinde belirtildiği üzere hakkı olmayan yere tecavüz suçu şikâyete tabi suç fiilleri arasında yer almaktadır. Suç fiilinin temel halinin şikâyet süresi fiilin yaşandığı ve faili öğrendiği günden itibaren altı ay olarak belirlenmiştir. Bu suç fiilinde suç duyusundan vazgeçilirse ceza davasının düşmesi sonucu oluşmaktadır. Mağdur olan kişi, şikâyet dilekçesi ile suç duyurunda bulunmalıdır.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Suç Duyurusu Nedir? Erzincan avukat nedir? Erzincan ceza avukatı nedir?

ERZİNCAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: Ad-Soyad (TC Kimlik No)
Adres

VEKİLİ: Av Ad-Soyad
Adres

ŞÜPHELİ: Ad-Soyad
Adres

KONU: Hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işleyen şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması ve kovuşturmanın yapılması yönündeki talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Şüpheliler Erzincan İli, Merkez İlçesi, …Mahallesi, … Nolu Parselde yer alan avluya sahip ve ev olan taşınmazı hakkı olmadıkları halde kullanmaktadır. Söz konusu taşınmazın tapu kaydı iş bu dilekçe ekinde sunulu olup taşınmazın müvekkile ait olduğu aşikardır.

2-) İlgili şikayete konu olan taşınmaz satış neticesinde 26.06.2021 tarihinde müvekkil üzerine tapu kaydı gerçekleşmiştir. Ancak şüpheliler Türk Ceza Kanunu’nun 154. Maddesindeki eylemi gerçekleştirerek ilgili taşınmazın sınırlarını ihlal etmiştir.

3-) Söz konusu taşınmazın sınırını ihlal eden şüphelilerin hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlemesinden bahisle şüpheliler hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılması için şikayet etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kaydı, tanık anlatımı, keşif, fotoğraf, yasal belgeler ve yasal her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve izah edilen gerekçeler ışığında şüpheliler hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlemesinden bahisle gerekli işlemler yapılarak hakkında soruşturma açılmasını ve kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılması için gereğinin yapılmasını vekaleten saygılarımızla talep ederim.02.04.2022

Müşteki Vekili

Av. Ad Soyad

(İmza)

Daha fazla makale için tıklayınız.

Cevap Dilekçesi Nedir? Nasıl Yazılır?

Cevap Dilekçesi Nedir? Nasıl Yazılır?

Yorum yapın