Aldatma(Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

//

Av.Haşim KARTAL

Aldatma(Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma(Zina) Nedeniyle Boşanma Davası, Türk Medeni Kanunu‘nun ikinci kitabi aile hukukudur. Aile hukukunun en çok karşılaşılan bölümü ise “boşanma” başlıklı ikinci bölümüdür. Aldatma yani kanuni adıyla zina hemen hemen tüm hukuk düzenlemelerinde mutlak boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Özel ve mutlak boşanma sebeplerinden olan zina, boşanma bölümünün ilk maddesi olarak düzenlenmiştir.

TMK m.161: Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Emsal yargıtay kararları doğrultusunda ;Affeden eşin dava hakkı yoktur.

Evlilik birliğinin kurulmasıyla eşler arasında cinsel sadakat yükümlülüğü doğar. Bu en önemli yükümlülüğe aykırı hareket edilerek zina sonucunda kanun diğer eşe boşanma davası açma hakkı tanınmıştır.

Zina Nedir?

Zina; eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken eşinden başka biriyle isteyerek cinsel münasebette bulunmasıdır.

Zinanın Şartları Nelerdir?

  • Zinanın varlığı halinde boşanma davasından söz edilebilmesi için, eşler arasında hukuken geçerli bir evliliğin mevcut olması gerekmektedir.
  • Zinadan söz edebilmek için diğer bir koşul ise cinsel ilişkidir. Yani eşinden başka biriyle cinsel ilişki içerisinde olan
  • bir eş olmalıdır.
  • Dikkat edilirse kanun koyucu bir başkasıyla cinsel ilişkinin var olmasını aramıştır.
  • Yani hemcinsiyle cinsel ilişki de zina sayılacaktır. Veyahut cinsel ilişkinin çeşidi ve ilişki yaşanılan kişi sayısı da zina gerçeğini ortadan kaldırmayacaktır.
  • Zina eylemi gerçekleşirken, eylemi gerçekleştirenin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Ancak zina eylemi sırasında ayırt etme gücünün var olduğu bir karinedir. Aksini iddia eden eşin iddiasını ispatlaması gerekmektedir.

Özet olarak toplumda aldatma olarak bilinen her fiil zina sayılmamaktadır. Örneğin başka biriyle mesajlaşmanın olması zina anlamında bir aldatma sayılmayacağından, zina sebebine dayanarak boşanma davası açılamayacaktır.

Zinanın İspatı Nasıldır?

Zina nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için davalının zina eyleminin kesin veya güçlü delillerle ispatlanması gerekmektedir. Bu delillerin neler olduğu kesin olarak sayılmamıştır. Hukuka uygun olarak elde edilen her türlü delil ispat için kullanılabilir. Whatsapp yazışmaları, sms ve telefon kayıtları, otel kayıtları, fotoğraf ve video gibi deliller zinanın ispatı için kullanılabilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki sadakatsiz bir davranışın varlığı zina için tek başına yeterli olmayacaktır.

Affeden Eşin Durumu

Davacı, eşinin zina eylemini affederse aynı zina eylemi neticesinde tekrardan boşanma davası açamayacaktır. Yani af dava hakkını ortadan kaldırır.

Aldatma (Zina )nedeniyle boşanma davası Nedir?


Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi

Zina sebebine dayanarak dava açacak olan eşin, aldatmayı öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde ve nihayetinde zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde dava açması gerekmektedir. Bu süreler zarfında davanın açılmaması dava hakkının düşmesine neden olacaktır.

Erzincan Boşanma Avukatı Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Yeni Bir Düzen Olarak Boşanma

Daha fazla makale için tıklayınız.

“Aldatma(Zina) Nedeniyle Boşanma Davası” üzerine bir yorum

Yorum yapın