6284 Sayılı Kanun Uyarınca Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri Nedir? Nasıl Alınır?

//

Av.Haşim KARTAL

6284 Sayılı Kanun Uyarınca Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri Nedir? Nasıl Alınır?

Koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı 6284 kapsamında verilen hızlı ve etkili bir önlemdir. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca birtakım tedbirlerin alınması mümkündür.

6284 kanun kapsamında sayılan ve şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan her kişi, şikayet ve ihbar mercilerine müracaat ederek 6284 sayılı kanun kapsamında öngörülen tedbirleri talep edebilir. Kanun koyucu bu yasa kapsamında alınabilecek tedbirleri koruyucu ve önleyici tedbirler olarak ikiye ayırmış, koruyucu tedbirlerin mülki amir ve hakim tarafından verilmesi, önleyici tedbirlerin ise hakim tarafından verilmesi ilkesini benimsemiştir.


    6284 Sayılı Kanunun Amacı Nedir?

    Öncelikle bu kanunun amacı;

 • şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların,
 • çocukların,
 • aile bireylerinin,
 • tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması
 • bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin düzenlenmesidir.

    Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir yol izlenir.

Uzaklaştırma kararı nasıl aldırılır?

Konuyla ilgili olan kanun, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur. Bu kanunun amacı, şiddetle ilgili koruma tedbirleri düzenlemektir. Kanunda bahsi geçen bireyler; kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olanlardır.

Bu kişilerin şiddetle karşılaşmaları veya şiddete uğrama tehlikeleri bulunması durumunda, uygulanacak koruma tedbirlerini düzenler. Bu tedbirler aileye ve mağdura yönelik olmaktadır. Yasada bahsi geçen tedbirler iki grup halindedir. Bunlar; koruma tedbirleri ve önleyici tedbirlerdir. Yazımızda koruyucu tedbirler üzerinde duracak ve bu tedbirlerle ilgili olan açıklamaları yapacağız.

Koruma tedbirleri mahkeme tarafından verilir. Mahkeme tarafından verilen koruma tedbirlerini mülki amirler ya da kolluk amiri de verebilmektedir. Konuyla ilgili mahkeme yapılabilmesi için başvuru gerekliliği söz konusudur.

Başvuru, kişinin bağlı olduğu polis merkezine yapılabilir. Eğer bu şekilde bir başvuru yoksa fakat kolluk kuvvetleri olaydan haberdar ise kolluk kuvvetleri kendiliğinden kanıtları toplamalı ve Cumhuriyet Savcılığına bildirmelidir.

Ayrıca bununla birlikte bilgilendirilmesi gereken birim, 6284 Sayılı Kanun 3. maddeye göre ilgili mülki amir olmalıdır. İlgili kanun maddesi; bahsi geçen kanun kapsamında koruması sağlanan kişilerle alakalı olarak verilecek tedbirlere, mülki amirin karar vermesini söylemektedir.

Burada bahsi geçen tedbirlerden biri verilebileceği gibi birkaçı ya da bu tedbirlere benzeyen başka tedbirler de verilebilmektedir.

Önleyici Tedbir Kararı Nedir?

 • Hakaret ve Tehdit Yasağı
 • Evden Uzaklaştırma
 • Adrese Yaklaşmama
 • Çocukla Görüşmenin Refakatçi Eşliğinde Yapılması
 • Çocuklara Yaklaşma Yasağı
 • Eşyalara Zarar Verme Yasağı
 • İletişim Kurma Yasağı
 • Silah Teslimi
 • Alkol ve Uyuşturucu Kullanma Yasağı
 • Sağlık Kuruluşuna Başvurma ve Tedavi

Koruma Kararı Nasıl Uygulanır?

Bir kısım koruyucu tedbir, bulunulan yerin en büyük mülki amiri tarafından alınabilmektedir. Bu kişi vali ya da kaymakam olabilir. Koruyucu tedbirlerin hepsi değil bir kısmı verilebilmektedir. Bunlar;

 • Kişinin kendisine ve varsa çocuklara uygun olan barınma alanı sağlanması,
 • Geçici maddi yardım,
 • Destek sağlanılması ve bu desteğin psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal destek olabilmesi,
 • Kişinin hayati tehlikesi olması durumunda geçici koruma altına alınmasının sağlanması,
 • Gerekli hallerde kreş desteği şeklindedir.

Hâkim tarafından verilebilecek koruma tedbirleri ise aşağıdaki şekildedir:

 • İş yeri değişikliği sağlanması,
 • Eğer kişi evliyse, müşterek olan yaşam alanından başka ayrı olarak yerleşim yeri belirlenmesi,
 • Aile konutu şerhi,
 • Gerekli hallerde kimlik ve diğer bilgilerin değiştirilmesinin sağlanması(Tanık Koruma Kanunu) şeklindedir.

Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır?

Evden uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır, Yasa ile düzenlenmiş olan koruma tedbirine doğrudan nöbetçi Aile Mahkemesine başvurarak da ulaşmak mümkündür. Burada yapılan başvuruda konu edilen şiddetin somut olarak belgelenmesi şart değildir.

Fakat yine de kişinin elinde belge varsa, bu belgeyi ilave etmek kişiye çok büyük fayda sağlar. Yapılan başvuru sonrasında harç alınmadan ve duruşma yapılmadan hızlı bir şekilde karar verilmektedir.

   Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbirler Nelerdir?

    Hakim, 6284 sayılı kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıda yazılı koruyucu tedbirlere karar verebilir;

-Kişinin iş yerinin değiştirilmesi,

-Kişinin evli olması durumunda müşterek yerleşim yerinden farklı bir yerleşim yeri belirlenmesi,

-Şartları oluşmuş ise korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhinin konulması,

-Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi.

    Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbirler Nelerdir?

    Hakim, 6284 sayılı kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıda yazılı önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verebilir;

-Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

-Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,

-Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması,

-Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,

-Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,

-Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,

-Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,

-Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,

-Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,

-Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması,

-Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

    Mülki Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları Nelerdir?

    Mülki amir, 6284 sayılı kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıda yazılı önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verebilir;

-Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,

-Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması,

-Psikolojik, mesleki,hukuki ve sosyal bakımdan rehberli ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

-Hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya re’sen geçici koruma altına alınması,

-Gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması halinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanının sağlanması.

  Uzaklaştırma ve Koruma Kararı Kaç Günde Çıkar?

    Uzaklaştırma ve koruma kararlarına ilişkin tedbir talepleri mahkemelerin yoğunluk durumuna göre değişmekle birlikte aynı gün içerisinde ya da 1-2 gün içerisinde çıkmaktadır.

    Tüm bu konularla ilgili olarak yanlış bir işlem yapmamak ve daha ayrıntılı bilgi almak için Erzincan avukat ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

6284 Sayılı Kanun Uyarınca Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri Nedir? Nasıl Alınır? Erzincan Avukat Nedir?

Koruma Tedbirinin İhlal Edilmesi Durumunda Cezai Müeyyidesi Nedir?

Uzaklaştırma kararı uygulanan şahıs, koruma altındaki kişiye yönelik olarak koruma tedbirini ihlal edecek bir davranışta bulunursa, 6284 sayılı kanun gereği kişiye 3 günden 10 güne kadar zorlama ile hapis yaptırımı uygulanacaktır. Bu davranışın tekrar edilmesi durumunda ise ceza 15 gün ile 30 gün arasında uzatılacaktır.

 Uzaklaştırma Süresi ve Uzatılması Nedir?

    Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir.

    Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde, re’sen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

Tedbir Kararına Nasıl İtiraz Yapılır?

Tedbir kararlarına karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir.

Hakim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hakimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.

İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir ve verilen karar kesindir.

Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyucu tedbir kararı ile şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Tensip Zaptı Nedir?

Aldatma(Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Yorum yapın