Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Ve Cezası Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Ve Cezası Nedir?

Uyuşturucu madde ticareti suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Seçimlik hareketli bir suç olup, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile birden fazla şekilde işlenebilen bir suçtur.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları Kapsamı Nedir ?

Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçu: Bir maddenin veya bir uyuşturucu maddenin işlemden geçirilerek başka bir uyuşturucu maddeye dönüştürülmesini ifade eder. Uyuşturucu imalatı için uygun yer, alet ve malzemelerin uyuşturucu imaline elverişli olması gerekir. Özellikle suçun işlendiğinin tespitinden sonra olay mahallinde ele geçirilen malzemelerin imalata elverişli olup olmadığı Adli Tıp Kurumu gibi uzman kişilerce tespitinin yapılması gerekmektedir.

Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu: Uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yurt dışından ülke içine sokulması durumunda uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ithali suçu oluşacaktır. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin, gümrük kapısından ya da gümrük kapısı dışındaki kara, deniz ve hava sınırlarının herhangi bir yerinden ülkeye geçirilmesinin bir önemi olmayıp, yurt dışından Türkiye sınırları içerisine sokulmuş olması suçun oluşması için yeterlidir.

Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçu: Uyuşturucu ihraç etme, ülke sınırları içinde bulunan uyuşturucunun başka bir ülkeye yani ülke sınırları dışına  çıkarılmasıdır (TCK md. 188/1). Uyuşturucu madde ihraç etme, ancak uyuşturucu maddenin gümrük kapısından ( sınır kapılarından) geçmesiyle meydana gelen bir fiildir.

Uyuşturucu Madde Sevk veya Nakletme Suçu: Uyuşturucu maddenin başkasına verilmesi veya devredilerek menfaat sağlanması amacıyla biryerden başka bir yere götürülmesi “uyuşturucu madde sevk veya nakletme suçu”olarak nitelendirilmektedir. Buradaki nakil ve sevk işlemi ülke sınırları içerisinde olmalıdır. (TCK md. 188/3)

Uyuşturucu Madde Kabul Etme ve Bulundurma Suçu: Buradaki kabul etme eyleminden anlaşılması gereken, verilen uyuşturucu maddeyi kullanım amacı dışında kabul edip, zilyetliğine yani hakimiyetine geçirmesidir. Bulundurmaktan kasıt ise,  kendisine ya da bir başkasına ait uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi şahsi kullanım amacı dışında ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak üzerinde tasarrufta bulunabilecek şekilde hakimiyeti altında tutması şeklinde tanımlanabilecektir.

Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Arzetme veya Satın Alma: Uyuşturucu madde satma suçu, uyuşturucu maddenin bir bedel karşılığında başkasına devredilmesini ifade eder. Uyuşturucu maddeyi satışa arzetme, henüz satış aşamasına gelmese de uyuşturucu maddenin satışı için bazı hazırlık hareketleri yapmayı ifade eder. Uyuşturucu madde satın alma suçu ise, uyuşturucu maddeyi alan kişinin bunu kişisel kullanım için değil de ticari amaç için satın almasıyla oluşur. Uyuşturucu madde satma, satışa arz etme veya satınalma fiillerinin cezası aynıdır (TCK md. 188/3).

Uyuşturucu Madde Temin Etme (Başkasına Verme, Sağlama) Suçu: Uyuşturucu madde temini, yani başkasına verme, uyuşturucu sağlama fiili; bir kimsenin kendisinde bulunan veya herhangi bir surette elde ettiği uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi, satış amacı olmadan ve herhangi bir bedel almaksızın başkasına vermesidir. Uyuşturucu madde temin etme suçunda kilit nokta, failin, uyuşturucu maddeyi satış veya satışa arzetme amacı dışında başkalarına devretmesidir. Uyuşturucu maddeyi alan kişinin de bu maddeyi hangi amaçla aldığının bir önemi yoktur. Kendi kişisel ihtiyacı için kullanacak olan bir kimseye uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme fiili, kanunda uyuşturucu maddeyi “başkasına verme” şeklinde tanımlanan suçu oluşturur. (TCK md. 188/3)

 Uyuşturucu Madde Ticaretinin Cezası Kaç Yıldır?

Uyuşturucu madde ticaretinin cezası, 5237 sayılı TCK’nun 188. Maddesinde uyuşturucu madde ticareti suçu tanımlanmıştır. Buna göre 188/1. Madde de; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” Denilmektedir.

Ayrıca 5237 sayılı TCK’nun 188/ 3. Maddesinde ise; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Uyuşturucu Madde Ticaretinin Suçunun Nitelikli Halleri Ve Cezayı Ağırlaştıran Haller Nelerdir?

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması durumunda suçun nitelikli halinden söz edilecektir. Bu durumda verilecek ceza verilecek ceza yarı oranında artırılır. TCK 188. maddesinde açıklanan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Suçun suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda, verilecek ceza bir kat artırılır.

Suçun sağlık mesleğinde çalışan kişiler tarafından işlenmesi cezanın artırılması sebebidir. Bu meslek grupları TCK 188. maddesinin son fıkrasında tek tek sayılmıştır. Bu durumda sanığa verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen ya da satılan kişinin çocuk olduğu durumlarda verilecek ceza on beş yıldan az olamayacaktır.

Yine suçun okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi yerler işlenmesi durumunda ceza oranı artmaktadır. Bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metrelik sınır belirlenmiştir. Suçun bu mesafeden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde de verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir?

Kişinin işlediği suçtan dolayı kendi özgür iradesiyle sonradan pişman olması etkin pişmanlıktır. Uyuşturucu ticareti suçuyla alakalı ise pişmanlığın iki durumda gerçekleşmesiyle pişmanlığın değerlendirilmesi meydana gelir.

Suçun işlendiği resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce pişmanlığının belirtilmesinde ilgili mercii makamına suçu bildirmesi, suç ve suç ortaklarının yakalanmasına vesile olursa cezaya hükmolunmaz.

Eğer ki suçun yetkili mercilerin öğrenmesinin ardından bir etkin pişmanlık durumu gerçekleşiyorsa diğer suç ortaklarının da bulunmasını sağlarsa da cezanın dörtte birden yarısına kadar cezanın indirimini görebilir.

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Etkin Pişmanlık Uygulanabilmesi İçin Şartlar Nelerdir?

Suçun haberi alındıktan sonra gerçekleşen etkin pişmanlıkta bazı şartlar aranmaktadır. Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında incelenen durumda suçlunun belirtilen suçlardan birisini işlemiş olması gerekir. Fail tarafından yardım bizzat kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır. Suç ve suç ortaklarının çıkmasını sağlayacak yardımıyla soruşturmaya da kovuşturma makamlarına yapılması gereklidir.

Bu yardım ise üst kurullar tarafından değerlendirilmesi meydana getirilir. Suçtan yakalanan kişi kendi suçunun ya da bir başkasının suçunun ortaya çıkmasına önemli ölçüde katkı sağlaması gereklidir. Yargıtay Ceza Genel Kuruluna göre. ;sanığın samimiyetine inanması ve yaptığı yardımların etkili olması durumunda ise ceza indirimlerini gözden geçirecektir.

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Etkin Pişmanlık Konusunda Dikkat Edilen Hususlar Nelerdir?

Suç işlediği için yakalanan kimsenin uyuşturucu maddeyi açık kimliğini bilmediği bir şahıstan aldığını söylemesi ya da gerçek olmayan isimler vermesi etkin pişmanlığın uygulanması için yeterli görülmez. Daha önceden uyuşturucu işine karıştığını bildiği kişinin adını vermesi de önceki bilgileri vermesi gibi etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasında yeterli görülen bilgilerden değildir.

Failin bildirdiği kişi yakalanmış ise mahkûm edilmiş olması durumunun yanında bildirilen kişinin yakalanamamışsa kimliği ve varlığının belirlenmesi sonuçları gözükmesinde etkin pişmanlık indiriminin uygulanması görülür. Failin bildirdiği kişiye suç atması için neden bulunmadığının anlaşılması, mevcut delillerin o kişinin suçluluğunu kabule yeterli bulunması ise pişmanlık için yeterli görülebilir. Eğer ki verilen bilginin daha önce görevliler tarafından öğrenilmemişse etkin pişmanlık indirimleri uygulanır.

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Etkin Pişmanlık İndirimi Yapılmaması

Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında suç işleyen birisinin özgür iradesiyle pişman olmasında sağlayacağı yararlar sonucunda pişmanlık indiriminin uygulanabileceği bilinir. Pişmanlıktan yararlanmak isteyen failin açık kimliği ve adresi bilinmeyen, varlığı dahi belli olmayan bir kişinin uyuşturucu ile ilgisi olduğunu beyan etmesi indirimden yararlandırılmamasına neden olur. Eğer ki failin bildirdiği kişinin isimlerinin emniyet tarafından da biliniyor olması yardım ve hizmet olarak değerlendirilmez. Suç ortaklarının yakalanmasına etki etmeyecek bilgi de indirimden yararlanmasına engeldir.

Uyuştucu Ticareti Suçu Ve Cezası Nedir? Erzincan  Ceza Avukatı Nedir?

Uyuşturucu Madde Kullanma ile Ticareti Arasındaki Fark Nedir?

Uyuşturucu madde ticareti ile kullanma suçları birbirinden tamamen farklıdır. Şöyle ki ;

    Uyuşturucu madde kullanma suçu ve ticaret suçunda en önemli ayrımlarından biri ele geçirilen uyuşturucu maddesinin miktarıdır. Kişinin kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda uyuşturucu madde bulundurması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacı dışında bulundurduğuna karine teşkil etmektedir.

Adli Tıp Kurumu tarafından genellikle kişilerin kullanım için uygun görülen sınır her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Yani ortalama günde 3 ile 5 gram arası olarak kabul edilmektedir.  Buna göre yıllık kullanım miktarının üzerinde uyuşturucu madde bulunduran kişi, uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında bulundurduğu karinesi teşkil eder.

   Şahsın elinde bulunan maddeyi kullanmak için mi yoksa ticaret için mi bulundurduğunun diğer kriter ise yaptığı eylemdir. Örneğin elinde olan maddeyi sattığını söyleyen tanık, ihbarcı ya da kendisinden satın aldığını söyleyen biri ya da birileri varsa uyuşturucu ticareti suçu işlediği anlamına gelir.Bu nedenle tanık beyanı da önem teşkil etmektedir

    Uyuşturucu maddenin nerede ele geçirildiği de son derece önemlidir. Genellikle uyuşturucu kullanan şahıslar günlük kullanım miktarı sınırları içerisindeki uyuşturucuyu cebinde, aracında, evinde ya da işyerinde bulundururlar. Yani kolaylıkla ulaşabileceği yerler. Oysaki ticaretini yapan kişiler bunu zula (gizli bölme )diye tabir edilen metruk yerler, depo gibi yerlerde gizlemektedirler.

  Bir diğer kriter ise ele geçirilen maddenin şekli ve biçimdir. Örneğin uyuşturucu maddelerin yakalandığı yerde hassas terazi, paketleme poşetleri, satışa hazır hale getirilmiş şekilde fişek haline getirilmesi uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlamına gelebilmektedir. Oysaki kullanan kişiler genellikle içeceği uyuşturucuyu kullanmak için genelde hazır hale getirmektedir.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunda en çok merak edilenler nelerdir?

Uyuşturucu madde ticareti savunma dilekçesi nasıl yazılır?

Uyuşturucu madde ticareti delil yetersizliği nedir ?

Uyuşturucu madde ticareti etkin pişmanlık şartları nelerdir?

Uyuşturucu ticareti cezası nedir?

Uyuşturucu madde ticareti tanık beyanı önemli midir?

Uyuşturucu cezaları yeni yasa var mı?

Uyuşturucu hap cezası nedir?

İlk kez uyuşturucudan yakalanmanın cezası nedir?

İkinci kez uyuşturucudan yakalanmanın cezası nedir ?

Kullanmak için uyuşturucu bulundurmanın cezası nedir?

Kişisel Kullanıma İlişkin Emsal Karar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/312 K. sayılı kararı;

“… Sürücülüğünü tanık …’in yaptığı, sanığın da içinde bulunduğu araçta yapılan aramada; sanığın oturduğu sağ ön koltuğun önündeki paspasın üzerinde bulunan poşette, 40 adet “MDMA” etken maddesi içeren tablet ile 5 parça halinde net 250,95 gram esrarın ele geçirildiği olayda; sanığın tüm aşamalarda uyuşturucu madde kullandığını ve suç konusu esrar ile tabletleri kullanmak için satın aldığını söylemesi, bu savunmasını doğrular şekilde kan ve idrar tahlillerinde

“THC” ( esrar ) etken maddesinin tespit edilmesi, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktar itibarıyla kullanma sınırları içinde kalması birlikte değerlendirildiğinde; sanığın savunmasının aksine, suç konusu uyuşturucu maddeleri satacağına, başkasına vereceğine veya kullanma dışında başka bir amaçla bulundurduğuna ilişkin, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, sabit olan eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir…”

Yine Yargıtay’ın bir kararına göre; Dosya kapsamına göre ” bahçesinde hint keneviri ekili olduğu ” yönündeki ihbar üzerine, sanığın ikametinde yapılan aramada ele geçirilen kişisel kullanım sınırları içerisinde kalan net 450 gr esrarı sanığın savunmasının aksine başkasına satacağına veya vereceğine ilişkin kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sanığın eyleminin ”kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi şeklindedir.

Özetle;

Uyuşturucu madde ticareti suçu; suçun işleniş şekli, madde miktarı, Yargıtay tarafından belirlenen kriterler ve bunun gibi bir çok konu göz önüne alındığında; uzman bir erzincan avukat tarafından ele alınması gereken davalardan biridir. Uyuşturucu madde ticareti suçu Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandığı için de çok hassas bir konudur. Bu nedenle konusunda uzman, yeterli tecrübeye sahip bir uyuşturucu avukatı ile anlaşmak, yaşayabileceğiniz mağduriyetlerin önler. Yine bu davaya bakan avukatın konuyu titizlikle her yönüyle incelemeli ve dava süreci buna göre belirlemelidir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Hakkımda Açılmış Bir Dava Var Mı? Nasıl Anlarım ?

Ceza Hukukunda Kanun Yararına Bozma Nedir?

Yorum yapın