Uyap E Satış / İhale Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Uyap E Satış / İhale Nedir?

E-satış portalı; İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan menkul ve gayrimenkullere ilişkin satış ilanlarının elektronik ortamda yayınlandığı ve bu satış ilanlarının konusu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre elektronik ortamıdır.

Elektronik Satış Portalına Nasıl Giriş Yapabilir?

Elektronik satış portalına https://esatis.uyap.gov.tr/ adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yapabilir.Kullanım sözleşmesinin onayı ve İletişim/iban bilgilerinizin kaydının yapılması sonrası teminat yatırma ve teklif verme işlemlerini gerçekleştirebilir. Teminat yatırma ve teklif verme işlemlerinin yapılabilmesi için Mernis sistemine kayıtlı Yurtiçi Mernis Adresi olması gerekmektedir.

İhale Süreci Nedir?

İlgili daire veya memurluk tarafından açılacak olan ihale taşınmaza ait bilgi ve belgelerin bulunduğu portal sayfasında belirtilen tarih ve saatte başlayacak ve bu tarihi takip eden 7. gün aynı saatte sona erecektir. Ancak artırma bitiş süresi, son 10 dakika içerisinde ihaleye teklif verilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika daha uzayacaktır. Bu artırmada portal üzerinden verilecek tekliflerin malın muhammen (tahmin edilen) kıymetinin %50’si ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunacaktır. Aksi takdirde, yani asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırma başlangıç tarihinden en az 15 gün önce ilan edilmektedir. Portalda yapılacak ilan ve şartname, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulmaktadır. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenmektedir.

Ne Zamana Kadar Teminat Yatırabilir?

Fiziki ortamda sonuçlanacak ihaleler için, taşınmaz ihalelerinde ihale bitiş tarihinden yirmi gün, taşınır/taşıt ihalelerinde ihale bitiş tarihinden on gün önce başlayarak bitiş tarihinden önceki gün sonu saat 23:30’ a kadar elektronik ortamda teminat yatırılabilir. İhale bitiş zamanına kadar ihale bitiş yerinde de fiziki olarak teminat yatırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Elektronik ortamda sonuçlanacak ihaleler için, ihale bitiş tarihinden yedi gün önce başlayarak bitiş tarihinden önceki gün sonu 23.30’a kadar elektronik ortamda teminat yatırılabilir.

Teminatın İadesi Nasıldır ?

  • İhale bitiş zamanına kadar, en yüksek teklifi veren haricindeki katılımcılar elektronik ortamda yatırdıkları teminatları Ödeme İşlemleri sayfasından Teminatı İade Et seçeneği ile iade alabilmektedir. Teminatınızın teminatın geldiği hesaba iade edilmektedir.
  • Teklif verme süresi tamamlandıktan sonra satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesi veya Satış Memurluğu tarafından UYAP üzerinden bir iş günü sonrası iade edilebilmektedir.
  • Teminatınızın iadesinde sıkıntı yaşamanız halinde satışı gerçekleştiren İcra ve İflas Dairesine veya Satış Memurluğuna başvurulması gerekmektedir.

İhale Sonucu Nasıl Öğrenilir?

İhaleye teminat yatırmış, teklif vermiş ya da izlemeye almış iseniz, ihalelerim bölümünde ilgili ihalenin detayında ihalenin sonucuna ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca geçmiş ihaleler sayfasından da sorgulama yapılarak ihalelere ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir.

Elektronik İhalenin Fiziki İhaleden Farkı Nedir ?  

Eski usulde yani fizik ihalede elektronik ortamda teklif verilmesi akabinde açık artırmaya fiziki bir salonda ilan edilen tarihte ve saatte devam edilmekteydi. Fiyat elektronik tekliflerden artırılmaya başlar katılanlar sırayla pey ileri sürer ve beş dakika içerisinde satış memurunca sonlandırılırdı.  Salondaki artırmada, elektronik ortamdakinin üstünde teklif çıkması muhtemeldi ve elektronik ortamda pey ileri sürenlerin açık artırmaya katılmaları ve tekliflerini orada güncellemeleri gerekiyordu. Bu durum elektronik ihaleyi kısmen işlevsiz kılmaktaydı.

Yeni sistemde ise elektronik ortamda , taraflar fiziken açık artırma salonuna gitmemekte her aşama elektronik şekilde ilerlemektedir. Açık arttırmada son on dakika kalmış olmasına rağmen halen taraflar pey ileri sürüyorsa bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma 10 dakika daha uzatılır.  

İhalenin Kesinleşmesi Nedir?

İhale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde şikayette bulunulmamış veya ihalenin feshi davası açılmamışsa yahut ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ihalenin feshi davası açılmış ancak fesih talebinin reddine karar verilmiş ve karar kesinleşmiş ise ihale kesinleşecektir. Belirtilen süre geçtikten sonra ihaleyi gerçekleştiren icra dairesi/müdürlüğü icra mahkemeleri tevzi bürosundan yapılan ihale ile ilgili olarak ihalenin feshi davası açılıp açılmadığının bildirilmesini talep ederek söz konusu evrakı ihalenin feshi açılıp açılmadığını sorma yazısı şeklinde uyap portala yükleyecektir.

İhale Sonrası Tapu Tescil İşlemleri Nedir?

Katma değer vergisi ve damga vergisinin yatırılması ile birlikte ihale işlemlerini yürüten ilgili dairece tescil işlemlerinin yapılabilmesi için dosya hazırlanacaktır. İşlemlerin tamamlanması üzerine icra dairesi/müdürlüğü tarafından alıcıya, tapu müdürlüğüne verilmek üzere “İcra Müdürlüğü Satış Yazısı” teslim edilecektir. Bu belgenin teslim alınabilmesi için bir adet vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi gerekmektedir. Satış yazısı alındıktan sonra tapu tescil işlemleri başlatılabilecektir.

Uyap E Satış / İhale Nedir?

Borçlu Adına Ödenen Tapu Harcının Geri Alınması Nedir?

Tapu müdürlüğündeki tescil işlemleri tamamlandığı andan itibaren borçlu adına ödenen ve teklif verilen satış tutarı meblağının %2’sine tekabül eden kısmın iadesi, ihaleyi gerçekleştiren icra dairesi/müdürlüğüne bu hususta bir dilekçe verilmesi suretiyle talep edilebilecektir. 

Daha fazla makale için tıklayınız.

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

İhalenin Feshi Davası Nedir? İhalenin Feshi Nedenleri Nedir?

Yorum yapın