Tahliye Taahhütnamesi Nedir? 

//

Av.Haşim KARTAL

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? 

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı irade beyanıdır. 

Tahliye taahhütnamesi TBK 352/1 maddesinde, “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7/1-a bendinde ise “Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebileceği gibi, tahliye davası açabilir.” düzenlemiştir.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Türk Borçlar Kanunu 352. maddesine göre tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları şunlardır:

  • Kiralananın teslim edilmesinden sonra imzalanmalıdır.
  • Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından veya yetkilendirdiği kişi tarafından yapılmalıdır.
  • Tahliye tarihi belirli olmalıdır.
  • Taahhüt yazılı olarak yapılmalıdır.

Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartları; yazılı olması, kiracının serbest iradesine dayanması ve kira sözleşmesinden sonra kiralananın kiracıya tesliminden sonra imza edilmiş olmasıdır. Yargıtay’ın güncel uygulamalarına göre kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersizdir. Kira sözleşmesinin başlangıcı tarihinden en erken bir gün sonra imzalanmış olmalıdır. Aynı zamanda kira sözleşmesi düzenlenirken, kiralayanın talebi üzerine kiracı tarafından imzalanan tarihsiz tahliye taahhüdünün sonuçlarına Yargıtay uygulamasına göre kiracı katlanmak durumundadır. Böyle bir durumda kiracı ancak taahhütnamenin sonradan kiralayan tarafından anlaşılan şekil dışında doldurulduğunu iddia edip bunu ispatlarsa taahhütname geçersiz sayılır.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Tahliye taahhütnamesi bütün geçerlilik şartlarını taşımalıdır. Aksi takdirde geçersiz olacaktır. Yazılı olmalı, taşınmaz bilgileri ve tahliye tarihi açık bir şekilde yer almalıdır. Bunun yanında tarafların ad-soyadları, T.C kimlik numaraları, adresleri açıkça yer almalıdır.

Tahliye Taahhütnamesinde Neler Olmalıdır?

  • Kiraya veren mal sahibi
  • Tahliye edilecek adres
  • Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi
  • Tahliye tarihi
  • Taahhütnamenin alındığı tarih
  • Taahhüt eden kiracı ve imzası

Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilebilir mi?

Tahliye taahhütnamesinin iptali her zaman mümkündür. Ancak bunun için tarafların iradelerinin bu yönde uyuşması gerekmektedir. Bunun dışında irade sakatlığı hallerinin birinin mevcut olması durumunda iptal edilebilir. Örneğin aldatma, korkutma veya yanılma hali varsa 1 yıllık süre içinde iptal edilebilir. Bu süre hak düşürücü süredir.

 Tahliye Taahhütnamesi ile Alt Kiracı Çıkarılabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu 322. Maddesi hükmü gereği asıl kiracıya karşı ileri sürülebilen haklar alt kiracıya karşı da ileri sürülebilir. Bu hüküm dikkate alındığında, tahliye hususunda verilen kararın alt kiracıya karşı da ileri sürülebileceği açıkça anlaşılmaktadır.

Tahliye Taahhütnamesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Daire Neresidir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu‘ndaki hükümler uyarınca ilamsız icra yolu izlenerek açılacak tahliye davasında görevli mahkeme icra mahkemesi olacaktır. Bunun dışında kiraya ilişkin olduğundan tahliye davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak bu yetki kesin yetki değildir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl İcraya Konulur?

Konut ya da iş yerini kiraya veren kişinin, tahliye taahhütnamesinde yazan tahliye tarihinden itibaren, söz konusu mülklerin boşaltılmaması durumunda icraya vererek kiracıyı boşaltma hakkı vardır.

Burada önemli olan husus, geçerli bir tahliye taahhütnamesinin bulunması ve tahliye taahhütnamesinde belirtilen tahliye süresinin dolmasına rağmen mülkün boşaltılmamış olmasıdır. Kiraya veren kişinin, taahhütnamede geçen tahliye tarihinden başlamak üzere, en geç bir ay içinde kiracısı hakkında icra takibini başlatması gerekir. İcra takibini başlatmak için, herhangi bir ihtar ya da ihbar şartı da bulunmamaktadır.

Kiraya veren kişi, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi ile birlikte, tahliye talepli icra davasının açılması için, yazılı bir dilekçe ile mülke en yakın icra dairesine başvurur. İcra dairesi başvuruyu inceledikten sonra, kiracıya on beş gün içerisinde taşınmazı terk ederek kiraya verene teslim etmesi için ödeme emri gönderir.

Mülkü kiralayan kişi, ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden başlamak üzere, yedi gün içinde tahliyenin iptali için itiraz etme hakkı vardır. Kiraya veren kişi, icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını isteyebilir ya da genel mahkemelere başvurarak, tahliye davası açabilir. Kiraya veren kişi dava açmayı seçmişse, davayı mutlaka tahliye tarihinden itibaren en geç bir ay içinde açmalıdır. Bu davaların açılacağı yer ise, kiraya verilen mülkün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir.

Kiracı, icra dairesinin göndermiş olduğu tahliye maksatlı ödeme emrine itiraz etmemiş ya da yapılan itiraz kaldırılmış olabilir. Bu durumlarda ise, icra müdürlüğü vasıtası ile taşınmazdan kiracı zorla tahliye ettirilir ve taşınmaz kiraya verene teslim edilir.

Kiraya veren kişi, taşınmazının tahliyesi için dava açmamış ya da bir ay içinde icraya başvurmamışsa, tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılır ve kiraya verenin tahliye hakkı ortadan kalkar. Burada önemli olan bir diğer husus ise, tahliye talebinin mutlaka kiraya veren kişi tarafından yapılma gerekliliğidir.

Boş Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği Nasıl İptal ve İspat Edilir?

Kiraya veren kişiler, kiracılarını çıkarmada kolaylık olsun diye, kira sözleşmesi ile birlikte boş tahliye taahhütnamesi de imzalatabiliyorlar. Öncelikle kiracıların bu taahhütnameyi imzalamamaları gerekiyor. Eğer boş tahliye taahhütnamesi imzalanmaya mecbur kalınmışsa, bir yıl içinde kiracılar bu durumu ispat ederek taahhütnameyi iptal ettirebilirler. Boş tahliye taahhütnamesinin, kanunen bir geçerliliği yoktur.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Kiracı Nasıl Tahliye Edilir? Erzincan Avukat Nedir?

Süreçte Avukatın Önemi;

Tahliye taahhütnamesinde belirlenen sürenin kaçırılması 1 yıllık uzama dönemine neden olduğundan avukat ile bu sürecin ilerletilmesi gereklidir. Bunun yanında taahhütnamesinin geçerlilik şartlarını taşıması gerektiğinden taahhütname düzenlenirken avukattan yardım almak oldukça önemlidir. Taahhütname düzenleme, icra takibi yoluyla tahliye ettirme veya tahliye davası açma aşamasında güncel ve uzman avukatlar ile çalışmak hak kayıpların önlenmesi için oldukça önemlidir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Kira Sözleşmesi Nedir? Nasıl Hazırlanır? 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası Nedir?

“Tahliye Taahhütnamesi Nedir? ” üzerine bir yorum

Yorum yapın