Müstehcenlik Suçu ve Cezası Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Müstehcenlik Suçu ve Cezası Nedir?

Müstehcenlik kavramı TCK 226 düzenlemesinde tanımlanmış değildir. Dolayısıyla bununla ilgili olarak mahkemelerin genel kanaatine ve Yargıtay kararlarına bakılmalıdır. Bu kapsamda müstehcenlik; halkın ar, edep ve haya anlayışına aykırılık teşkil ederek bu duyguları incitme yahut cinsel unsurlar ile arzuları tahrik ederek kötüye kullanma şeklinde genel ahlaka mugayir fiiller olarak tanımlanabilir. Ancak belirtmemiz gerekir ki kanunda müstehcenlik tanımlanmış olmasa da müstehcenlik suçuna ilişkin bir takım fiiller açıkça yer almıştır. Burada en önemli unsur p*rnografi olsa da müstehcenlik olgusu p*rnografiyi de kapsayan daha genel bir kavramı ifade eder.

Müstehcenlik suçu kapsamında ceza yargısına konu edilen fiiller Türk Ceza Kanununda genel olarak şu şekilde yer almıştır:

 • Bir çocuğa müstehcen unsurlar taşıyan bir ürünü vermek veya onu bu tarz bir içeriğe maruz bırakmak
 • Bu müstehcen içerikleri çocukların rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere koymak yahut aleni olarak bunları sergilemek, okumak, söylemek veya söyletmek
 • Müstehcenlik içeren ürünleri içeriğine ulaşılabilecek şekilde satmak, kiralamak dağıtmak, ücretsiz olarak vermek, bunların reklamını yapmak, bunların basın yayınlanmasına aracılık etmek
 • Bu müstehcen ve cinsel içeriklerin üretilmesinde çocukları kullanmak, bu ürünleri ülke sınırlarına sokmak, çoğaltmak, satışa sunmak, depolamak, ihraç etmek, bulundurmak, başka kişilere kullandırmak
 • Cinsel davranış içeren müstehcen görüntülerin; şiddet unsuru içermesi, hayvanlara yönelik olması, ölülere yönelik olması, anormal yollardan cinsel ilişki görüntüleri içeriyor olması da ayrıca cezalandırılan fiiller kapsamındadır.

Müstehcenlik Suçu Unsurları Nedir?

 • Müstehcenlik suçu seçimlik hareketle işlenebilen bir suçtur. Kanunda belirtilen hareketlerden birisinin yapılması suçun işlenmesi adına yeterlidir.
 • Müstehcenlik suçunda yetişkine ve çocuğa karşı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Suçun işlendiği kişiye karşı olarak da yaptırım değişecektir. Müstehcen suçu ile hem yetişkinler hem de çocuklar korunmak istenmiştir.
 • Müstehcenlik suçu ile korunan menfaat, hukuki değer ise genel ahlakın bozulmasını önlemektir. Müstehcen suçuna konu olan fotoğraf, video ya da sesler kişinin özel hayatını afişe edebilen türden olabilir. Bu nedenle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi de önlenmek istenmiştir.
 • Suçun faili herkes olabilmektedir, özgü suçtan değildir. Suçu işleyen kişinin belli bir sıfata sahip olması şart değildir.
 • Suçun manevi unsuru olan kastın olması gerekmektedir. Fail suçu işlerken kasıtlı ve istekli olarak hareket etmelidir. Müstehcenlik suçunun taksirle işlenmesi mümkün olmamaktadır.
 • İştirak bir suçun bir kişiyle işlenebilecekken birden fazla kişi tarafından işlenmesidir. Müstehcenlik suçunda iştirak hükümlerinin uygulanması mümkündür ancak özel hükümler uygulanmadığından genel hükümler uygulanmaktadır.

Müstehcenlik Suçunun Cezası Nedir?

 • Müstehcenlik suçunun ilk fıkrasını işleyen fail hakkında 6 aydan 2 yıla kadar ve adli para cezası ile cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/1)
 • Müstehcen fotoğraf, video, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/2)
 • Müstehcen fotoğraf, video, yazı veya sözleri içeren materyallerin ve ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/3)
 • Üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanarak elde edilen ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, depolayan, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/3)
 • Şiddet kullanılarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünlerin üretilmesi, ülkeye sokulması, satışa arz edilmesi, satılması, nakledilmesi, depolanması, başkalarının kullanımına sunulması veya bulundurulması halinde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/4)
 • İlgili maddenin 3. ve 4. Fıkralarda belirtilen ürünlerin içeriğini basın ve yayın yoluyla yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık edilmesi ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlaması halinde 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/5)
 • Adli para cezası, 1 yıl veya altında olan hapis cezasının paraya çevrilmesi halidir. Müstehcenlik suçunun yaptırımının başlangıcı bazı fıkralarda 1 yılın altındadır; ancak alt sınırı 1 yılın üzerinde olan cezalar adına adli para cezası uygulanamayacaktır. Müstehcenlik suçunda hapis cezası ve adli para cezası birlikte uygulanmaktadır, bu nedenle müstehcenlik suçunda adli para cezası mümkündür.

Müstehcenlik Suçunda Hukuka Uygunluk Nedenleri Nelerdir?

 • Müstehcenlik suçunda hukuka uygunluk durumları da bulunmaktadır ve fail hukuka uygunluk nedenlerinden yararlanarak ceza almayabilir. Ancak her halukarda müstehcen suça konu olacak ürünlerde ve materyallerde çocukların kullanılması hukuka uygunluktan yararlanamayacaktır.
 • Toplum edebine ve ahlakına aykırı olmayarak sanat adına yapılan, üretilen ürünlerde müstehcenlik suçu söz konusu olmayacaktır.
 • Bilimsel araştırmalara konu olması, bilimsel eserlerin içeriğinde bulunması halinde de aynı zamanda müstehcenlik suçu işlenmiş olmamaktadır. Bilimsel eserin amacı bilimsel araştırma sonucu meydana gelen sonuç olup toplumun edep ve ahlakına aykırılık teşkil eden bir durum bulunmamaktadır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Müstehcenlik suçu şikâyete tabi olmadığından soruşturma ve kovuşturulması Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından re’sen yapılır. TCK 226. maddesinde belirtilen tüm suçlar yönünden görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Yetkili yargı mercii ise, ani suçlar için hareketin yapıldığı yer, mütemadi suçlar için ise hareketin sona erdiği yer merciidir.

NCMEC Raporu Nedir?

NCMEC raporu; Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından; Çocukların istismarı ve pedofili ile ilgili tespitler sonucu oluşturulan raporlardır.

Bu raporlara istinaden, savcılıklarca her gün sayısız soruşturmalar yapılıyor olup, şüpheliler hakkında iddianameler düzenlenerek haklarında ceza davası başlatılmaktadırlar.

NCMEC Raporu Nasıl düzenlenir?

NCMEC raporu; servis sağlayıcıları tarafından kuruma iletilen İP adresleri, görüntüler, tarih ve saat, video kayıtları v.b meteryaller toplandıktan sonra hazırlanan bu rapor, kişinin bulunduğu ülkeye gönderilir.

Google tarafından makaleyi yazdığım tarih itibariyle Ocak 2021 – Haziran 2021 yılları arası kuruma bildirilen rapor sayısının 412.141, içerik sayısının 3.413.673, bu ihlali yapan ve devre dışı bırakılan hesap sayısının 129.174, google tarafından kaldırılan url sayısının ise 596.710 olduğu düşünülürse, bu suça herkesin heran bilerek yada bilmeyerek muhatap olabileceği ortaya çıkmaktadır.

Müstehcenlik Suçu Nedir? NCMEC Raporu Nedir? Erzincan Ceza Avukatı Nedir?

Müstehcenlik Suçunda Erişim Engeli Nedir?

Erişim engelleme kararı, internet üzerinden paylaşılan gönderinin kaldırılması veya web sayfasına girişinin önlenmesidir. İnternetteki paylaşımının engellenmesine dair kural ve yaptırımlar “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da düzenlenmiştir. Müstehcen olan görüntü, ses, video veya fotoğrafın erişimi suç teşkil etmesi nedeniyle engelleme kararı verilebilecektir.

Müstehcenlik Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Müstehcenlik suçunun cezası 1 yılı geçtiği takdirde adli para cezasına çevrilemez.
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Müstehcenlik suçunun cezası 2 yılı geçtiği takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkün değildir.

Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Müstehcenlik suçunun cezası 2 yılı geçtiği takdirde cezanın ertelenmesi kararı verilmesi mümkün değildir.

Müstehcenlik Suçuyla İlgili Emsal Yargıtay Kararları

Yargıtay 18.Ceza Dairesi – Karar : 2016/9201 ; “Sanığın bilgisayarının ana hafızasında tespit edilen ve üretiminde çocukların da kullanıldığı müstehcen içerikli fotoğrafların TCK’nın 226/3. maddesinin ikinci cümlesini ihlal niteliğinde olduğu gözetilmeden, bilirkişinin, “fotoğrafların içeriğinin muhtemelen yanlışlıkla ya da reklam nedeniyle bulunduğu” şeklindeki soyut raporuna dayanılarak, dosya kapsamıyla uyuşmayan gerekçelerle sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırıdır .”

Yargıtay 14.Ceza Dairesi , 19.12.2011, 2011/11035, 2011/5219; “Sanığın, çok sayıda silinmiş cinsel videolar ile fotoğrafların özel programlarla geri getirildiği bilgisayarını, “30 Ağustos 2008 tarihinde satın aldığını” belirtmesi, sanık müdafiin de “müvekkilim bu bilgisayarı başka birisinden satın almıştır” şeklindeki savunması üzerinde durularak, elde edilen dosyalar arasında babasının işlerine ilişkin belgelerin bulunması da nazara alınıp, sanık ve babasından bilgisayarın kimden, hangi tarihte, yeni olarak mı, ikinci el olarak mı aldıkları hususlarının duraksamasız biçimde açıklattırılması;

bilgisayarın, hafızası bulunan tüm ana parçalarında, donanımlı emniyet birimleri vasıtasıyla yeniden inceleme yaptırılarak, daha önceki incelemeyle tespit edilen videolar ve fotoğrafların, oluşturulduğu, kullanıldığı ve silindiği tarihlerin belirlenmesi hususunda alınacak raporun, dosyadaki sair delillerle birlikte değerlendirilmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturmayla hüküm kurulması yasaya aykırılık teşkil eder.”

Müstehcenlik Suçunda Ceza Avukatı Desteğinin Önemi Nedir?

Bu suçla ilgili yargılama süreci, anlaşılacağı üzere oldukça karmaşık ve zorlu bir süreci içinde barındırır. Bu süreçte hatalı yahut ihmali işlemler – savunmalar kişinin hak kaybına uğramasına neden olabilir. Bu süreçte gerek sanık gerekse iddia sahibi ,delil toplarken davanın niteliğine uygun davranmalıdır. Deneyimli bir ceza avukatının hukuki desteği alınarak sürecin hızlı ve etkin şekilde işletilmesi sağlanabilir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Ceza Hukukunda İfade ve Sorgu Nedir?

Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Erzincan Hukuk Bürosu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası Nedir?

Yorum yapın