Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası Nedir?

Kasten öldürme olarak adlandırılan suç tanımı, bir kişinin hayatına bilerek ve isteyerek son verilmesini anlatır. Bir kişinin ölümünün gerçekleşmesi silahla, bıçakla, zehirler ve hatta yumruk ile bile mümkündür. Bu yapılan suça yönelik yasal düzenleme ise Türk Ceza Kanunu içerisinde yer alan 81. maddede düzenlenmiştir. 

Bir suçun işleniyor olması için kasta ait bir varlığın olması gerekir. Yani kişilerin bilerek ve isteyerek kendi rızaları ile başka bir kişinin yaşamına son vermesi  gerekmektedir. Kişilerin bu kapsamda yapacakları öldürmeye yönelik hareketleri, karşı tarafın ölmesi ile kasten öldürme suçu olarak tanımlanacaktır.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Meşru Müdafaa (Meşru Savunma) Nedir?

Meşru müdafaa, kendisine ya da başkasına yönelen haksız bir eylem nedeniyle saldırıya karşı savunma halidir. Kişi, haksız bir saldırıya karşı orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek amacıyla yapılan eylemdir. Meşru müdafaa, hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmekte, meşru müdafaa ile saldırıyı def eden kişinin eylemi cezalandırılmaz. Ancak her saldırıya karşılık savunma eylemi meşru müdafaa sınırları içinde kalmamaktadır.

Kasten adam öldürme suçunun meşru müdafaa halinde işlenmesi halinde fail cezalandırılmayacaktır. Meşru müdafaa hükümlerinin uygulanabilmesi için;

 • Kişinin kendisine ya da başkasına haksız bir saldırı bulunmalı,
 • Haksız saldırıda meşru müdafaa ile korunacak bir hakka yönelik olmalı,
 • Saldırıyı def etmek için yapılan savunma, saldırı ile eş zamanlı olmalı,
 • Saldırana karşı savunma yapılmalı,
 • Saldırı ile savunma orantılı olmalı,

Meşru müdafaanın şartlarının kapsadığı eylem ile kasten adam öldürme suçunu işleyen kimse hakkında ceza verilmeyecektir.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Gönüllü Vazgeçme

Gönüllü vazgeçme, kişinin işleyeceği suç adına icra hareketlerine başlaması ancak kendi isteği ve çabasıyla suç adına başladığı hareketlerine son vermesi, suçun meydana gelmesinin engellenmesidir. Kanunda gönüllü vazgeçmenin iki hareket ile meydana geleceği belirtilmiştir;

 • Fail, suç işlemek amacıyla hareketine başlayacak ancak suçu tamamlamadan kendisi suç işlemekten vazgeçecektir.
 • Diğer hareket ise fail, icra hareketini tamamlamış ancak suçun sonucunun meydana gelmesini engellemek amacıyla çabalaması halinde gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanacaktır.

Gönüllü vazgeçme halinde, faile ceza verilmeyecektir. Ancak fail, gönüllü vazgeçme eylemine kadar olan süreçte yaptığı eylem başka bir suç oluşturmakta ise fail o suçtan cezalandırılacaktır. Fail öldürme kastıyla kafasını hedef alarak yakınını vurmuş, ancak denk getiremeyip omzundan vurmuş, sonrasında öldürmekten vazgeçerek yakınını hastaneye götürmüş ise gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanacaktır. Kasten adam öldürme suçundan gönüllü vazgeçme olduğundan cezalandırılmayacaktır; ancak yakınını omzundan vurmuş olduğundan fail kasten yaralama suçundan cezalandırılacaktır.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Cezası Nedir?

Fail tarafından insan hayatına kasten son vermeye elverişli bir hareket icra edilmesine rağmen ölüm sonucunun gerçekleşmemesi durumunda söz konusu olur. Kasten öldürme suçu, neticesi hareketten ayrılabilen ve bu nedenle teşebbüse elverişli bir suç tipidir. İnsan hayatına son vermeye yönelen eylem nedeniyle mağdur öldüğü takdirde fail kasten öldürme suçu nedeniyle cezalandırılmaktadır. Öldürme kastıyla hareket edilmesine rağmen mağdurun yaşaması halinde ise fail, kasten öldürme suçuna teşebbüs hükümleri çerçevesinde cezalandırılmaktadır. 

Fail tarafından işlenen fiilin “kasten yaralama suçu” mu yoksa “kasten insan öldürmeye teşebbüs” mü olduğu konusunda yüksek mahkeme kararlarına yansıyan oldukça ciddi tartışmalar yaşanmaktadır. Kasten yaralama suçu ile kasten öldürmeye teşebbüs suçu arasındaki ayırıcı temel nokta her bir suçun manevi unsurunun, yani kastın farklılığıdır. Kasten yaralama suçunda daha hafif sonuç (darp ve yaralama) istenilmiş olup daha ağır sonuç (ölüm) fail tarafından istenilmiş değildir. Fail, daha ağır sonucun, yani ölümün, gerçekleşmesini istediği takdirde, kastının insan öldürmeye yönelik olduğu kabul edilir ve fail kasten öldürme suçuna teşebbüs nedeniyle cezalandırılacaktır.

Kasten Öldürmeye Teşebbüsün Unsurları Nedir?

Kasten öldürmeye teşebbüs suçunda ölüm neticesinin gerçekleşmemiş olması gerekir. Öldürmeye elverişli fiillerin icrasına başlanmış olması gerekir. Öldürme kastı ile hareket eden failin öldürmeye elverişli icra hareketlerini elinde olmayan nedenlerle bırakmış olması gerekir.

Yargıtay Genel Kurulu’nun 8 Temmuz 2008 tarihli 2008/1-88 E, 2008/184 K. sayılı kararına göre öldürme kastından anlaşılan;

 • Cinayetten önce fail ile maktul arasında husumet varsa,
 • Olayda kullanılan silah öldürmeye uygun mu?
 • Mağdura yapılan darbelerin sayısı ve gücü,
 • Önemli olan darbelerin vurduğu yer mi?
 • Failin eylemini kendiliğinden mi yoksa bir engel nedeniyle mi sonlandırdığı,
 • Olaydan sonra failin mağdura karşı tutumu,

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası Nedir?

Kasten öldürme suçunun temel cezası TCK madde 81 düzenlemesinde müebbet hapis cezası olarak yer almıştır. Buna bağlı olarak eğer mahkeme kasten öldürmeye teşebbüsün gerçekleştiğine hükmederek verilecek olan temel ceza 9 yıl ile 15 yıl arasında değişecektir. Tabi bu temel cezaya, artırıcı veya azaltıcı birçok unsur etki edecektir.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası Nedir?

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Tutuklama Nedir?

Tutuklama ve tutuklamaya ilişkin nedenler Ceza Muhakemesi Kanunu madde 100 hükmü ve devamında yer almıştır. Burada tutuklama nedenleri yer almıştır. Buna göre bir kişinin delil yok etme ihtimali veya kaçma tehlikesi söz konusu ise tutuklama nedenleri var olarak kabul edilir. Ayrıca CMK m. 100/3 hükmünde bazı suçlar katalog olarak yer almıştır. Bu suçlar için tutuklama nedenleri karine olarak var kabul edilir.

Kasten öldürme ve dolayısıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçu da bunlardan biridir. Buna bağlı olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunda şüpheli veya sanığın tutuklanması söz konusu olabilir. Ancak bu karinenin aksi ispat edilebilir ve tutukluluğa itiraz ederek tutuklama nedenlerinin gerçekleşmediği savunulabilir ve itiraz edilebilir.

Kasten Öldürme Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Nedir?

5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun’un 12.maddesine göre Ağır Ceza Mahkemesinin görevleri kapsamında Türk Ceza Kanununun 81. maddesinde yer alan kasten adam öldürme suçu ve 82.maddesinde sayılan nitelikli halleri bu kapsamda olup suçun işlendiği Ağır Ceza Mahkemesinin görev ve yetkisi dahilindedir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi ve Tahliye Nedir?

Bölge Adliye Mahkemesi Bozma Kararı ve İstinaf İncelemesi Nedir?

Yorum yapın