Uyuşturucu Madde Suçunda Kişisel Kullanım Sınırı Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Uyuşturucu Madde Suçunda Kişisel Kullanım Sınırı Nedir?

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunu işlemiş olacaktır.Uyuşturucu maddeyi elinde bulunduran kişinin uyuşturucu maddeyi başkasına satma ya da devir veya tedarik etme iradesinin bulunmaması gerekmektedir.

Uyuşturucu madde bulundurma suçunda en önemli ölçüt yakalanan uyuşturucu maddenin miktarıdır. Kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda uyuşturucu madde bulundurmak uyuşturucu maddenin kişisel kullanım amacı dışında bulundurduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Adli Tıp Kurumu, esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebileceklerini bildirilmektedir.

Uyuşturucu Maddenin Kişisel Kullanıma Yönelik Kriterler Nelerdir?

Bu ölçütlerden ilki, failin hareketleri;Yargıtay’a göre, failin, müşteri araması, uyuşturucu maddeyi satmak için teklifte bulunması, hatta bu amaçla pazarlık yapması, uyuşturucu maddeyi almak isteyen alıcıya numune göstermesi gibi uyuşturucu maddeyi başkasına vermeye yönelik hareketleri, kullanma amacıyla bulundurmadığına ciddi göstergelerdir.

İkinci kriter, uyuşturucu maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimi; Kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu madde bulunduran kimsenin, bu maddeyi genellikle kolaylıkla erişebilecek bir yerde ve zulalanmamış bir vaziyette bulundurduğu görülmektedir. Bu itibarla, uyuşturucu maddenin ev veya iş yeri dışında, depo ya da bodrum gibi bir yerde saklanması durumunda uyuşturucu maddenin ticaret amacıyla bulundurulduğu yönünde bir kanaat oluşabilecektir.

Üçüncü kriter, bulundurulan uyuşturucu maddenin miktarı; Şahsi kullanım için kabul edilebilecek miktar, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliği, cinsi ve kalitesi ile somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Uyuşturucu Avukatı Nedir?

Öncelikle kanunlar çerçevesinde “uyuşturucu avukatı” şeklinde bir tanım bulunmamaktadır. Ancak ceza davalarına bakan avukatlar tarafından bu olay belli alanlarda uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Bu kriterlere vakıf olabilmek, söz konusu suç bakımından bir çok davayı takip etmek ve bu konuda uzmanlaşmayı beraberinde getirmektedir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak için bu alanda uzman bir avukatla sürecin takip edilmesinde fayda vardır.

Örnek vermek gerekirse, uyuşturucu maddenin kullanmak amacıyla bulundurulduğunu ortaya koymak suretiyle daha az bir ceza ile kurtulma ihtimali varken uyuşturucu ticareti suçundan ceza almak mümkündür.

Uyuşturucu Kullanma Suçu İstinaf Dilekçesi Örneği Nedir?

Uygulamada sıkça kişiler, uyuşturucu madde kullanma amacıyla bulundurmasına rağmen uyuşturucu madde ticareti suçundan ağır ceza mahkemelerinde yargılanmaktadır. Bu yargılama neticesinde ceza alınması durumunda ise sanık ya da müdafii tarafından istinaf başvurusu yapılması gerekmektedir. Bu noktada her ne kadar internetten uyuşturucu madde kullanma suçu istinaf dilekçesi gibi aramalar yapılsa da her somut olayın kendi özellikleri olduğundan istinaf dilekçesinin o olaya özgü olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu husus hak kaybı olmaması adına oldukça önemlidir.

Uyuşturucu Madde Suçunda Kişisel Kullanım Sınırı Nedir?

Metamfetamin Kişisel Kullanım Sınırı Nedir?

Metamfetamin kullanmak ve satmak  Türk Ceza Kanuna istinaden suç sayılır. Metamfetamin kişisel kullanım sınırı ortalama günlük ortalama 35 ile 40 miligram miktarıdır. Met kişisel kullanım miktarı ne kadar kullanım sınırı içinde kalsa dahi bu sınır tek başına içicilik ve satıcılık durumunu tek başına ispat etmez. Bu miktar kişisel kullanım sınırları içinde kalsa dahi adli kolluk kuvvetleri uyuşturucu madde olan kullanım sınırı içinde metamfetamin bulunan şüphelinin ne şekilde yakaladığı önemlidir. Bu durum kişinin içme veya satma arasındaki farkı ortaya çıkartmaktadır.

Uyuşturucu Madde Kişisel Kullanım Miktarına/Sınırına İlişkin Yargıtay Kararları Nedir?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu‘nun 2011/10-387 E. 2012/75 K. sayılı ve 06.03.2012 Tarihli kararında;

Özet: Evinde yapılan arama sonucunda ele geçen uyuşturucu madde dışında, sanığın uyuşturucu maddeyi sattığı yolunda başka bir kanıtın elde edilememesi, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında belirtilen günlük kullanım miktarı dikkate alındığında, bilirkişi raporunda belirtilen 276 gramlık uyuşturucu madde miktarının iki aylık kişisel kullanım sınırları içinde olması, sanığın tüm aşamalarda evinde bulunan uyuşturucu maddeyi satmak için değil, kullanmak için bulundurduğu yönündeki aksi kanıtlanamayan savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği kuşku boyutunda kalmaktadır. Bu nedenle, yerel mahkemece, sübuta eren eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kesin bir kanaat vermekten uzak kanıtlara dayanılarak, sanığın uyuşturucu madde ticareti suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle suç niteliğinin hatalı belirlenmesi isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 52, 53, 58, 62, TCK 188)

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 2015/1687 E, 2015/4043 K. sayılı kararında ; “Özet: Sanık tarafından ekilerek hasat edildikten sonra evinin damında kurumaya bırakılmış olarak ele geçirilen suç konusu kenevirlerin kişisel kullanıma yetecek kadar esrar içerdikleri anlaşılmış olmakla, sanığın kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkum edilmesi gerekir.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2012/10-1335E. 2013/423 K. sayılı ve 22.10.2013 Tarihli kararında;Özet : Bir ihbar üzerine yakalanan sanığın üzerinde taşıdığı poşetin içerisinde ele geçirilen kenevir bitkisi dışında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı yolunda teknik ya da fiziki takip, tanık beyanı, iletişimin tespiti v.b gibi somut, yeterli, her türlü şüpheden arınmış, kesin ve inandırıcı herhangi bir delil elde edilememesi, uygulamada ilke olarak kabul edilen yıllık uyuşturucu madde kullanım miktarı göz önünde bulundurulduğunda,

adli raporda belirtilen miktarda esrar maddesinin yıllık şahsi kullanım sınırları içerisinde olması, sanığın uyuşturucu maddeyi satmak için değil kullanmak amacıyla satın aldığı yönündeki aksi kanıtlanamayan istikrarlı savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği şüphe boyutundan öteye geçememektedir. Bu itibarla; sanığın sübuta eren eyleminin kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2014/7 E. 2014/322 K. sayılı ve 10.06.2014 Tarihli kararında;Özet:  Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısıyla uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Esrar kullanma alışkanlığı olanların bunları göz önüne alarak,

Birkaç aylık ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda esrar maddesini ihtiyaten yanlarında veya ulaşabilecekleri bir yerde bulundurabildikleri de adli dosyalara yansıyan ve bilinen bir husustur. Buna göre, esrar kullanan faillerin olağan sayılan bu süre içinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri miktarın üzerinde esrar maddesi bulundurmaları halinde, bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı kabul edilmelidir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Uyuşturucu Suçlarında Etkin Pişmanlık Nedir?

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Ve Cezası Nedir?

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (CMK 171) Nedir?

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu Nedir?