Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici Hukukunun doğuşunun temel nedeni tüketicinin korunmasıdır. Genişleyen pazarda kendisine mal ve hizmet sunanlar ile yaptığı hukukî işlemlerin güçsüz tarafı olan tüketici yalnız ekonomik ve sosyal değil, aynı zamanda bilgisizlikten kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle de korunmaya muhtaçtır. Bu bakımdan tüketicinin yalnız ekonomik çıkarları değil, tüm tüketici hakları kapsamında korunması gerekir.

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

 Tüketici hakem heyeti, satıcının, tüketiciye ayıplı mal ve hizmet sunması durumunda ya da ayıp olmamakla beraber sunduğu mal ve hizmette bir eksiklik olması durumunda tüketicinin başvuru yapabileceği bir müessesedir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 66’da  “Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.” Demektedir.

Tüketici hakem heyetleri kendi arasında İl Tüketici Hakem Heyeti ve İlçe Tüketici Hakem Heyeti olmak üzere ikiye ayrılır. Bu heyet, 1 başkan, 4üye ve 1 raportörden oluşur.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?

“01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği”nin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” 31.12.2019 tarihli tebliği” ile birlikte 2020 yılında tüketici hakları mevzuatından doğan uyuşmazlıkların çözüm yerinin hangi tutarlara göre belirleneceği tebliğ edilmiştir.

Yapılan düzenleme ile 2020 yılında tüketici hakem heyeti başvurusu için belirlenen parasal sınırlar aşağıdaki gibidir;

 • 6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

görevlidir.

Hangi Hallerde Hangi Mahkeme Görevlidir?

10.390 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz; söz konusu başvuruların tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine yapılması gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti Nedir? Nasıl başvuru yapılır?

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular,şahsen veya avukat aracılığıyla; tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

Tüketici hakem heyetine elden, posta yoluyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Uyuşmazlık konusunun içeren dilekçe ve bu dilekçe ile ilgili bütün deliller tüketici hakem heyetine verilmelidir.

Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda ise başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası’na çevrilir.

Elektronik ortamda yapılan başvuruların TÜBİS ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir.

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.

Tüketici Hakem Heyetleri Tarafından Başvurular Nasıl İncelenir?

Tüketici hakem heyetleri incelemeleri dosya üzerinden yapılır, gerekli görülmesi halinde tüketici hakem heyetleri tarafından ayrıca taraflar ve bilirkişi dinlenebilir.

Tüketici hakem heyetleri, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir. İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 gün süre verilir. Talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanlığınca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Tüketici hakem heyeti başkanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilir.

Tüketici hakem heyeti başkanı, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen bilirkişi görevlendirebilir. Bilirkişi raporunun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren 15 iş gününü geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre 15 iş gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

Tüketici Hakem Heyetleri Ne Kadar Sürede Karar Verir?

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.

Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde ise başvurular tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınabilir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararları Nasıl İcra Edilir?

Tüketici hakem heyetlerinin kararları tarafları bağlayıcı niteliktedir. Söz konusu kararlar yerine getirilmezse, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında ilamların icrası hükümlerine göre kararın uygulanmasına yönelik işlemler için ilgili icra dairesine başvurulabilir

Tüketici Hakem Heyetlenin Kararına Karşı İtiraz Edilebilir Mi?

Taraflar tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine karara karşı itiraz edebilir. Ancak daha önce karar veren tüketici hakem heyetine itiraz amacıyla yeniden başvuru yapılamamaktadır.

Mahkemeye itiraz aşamasında, tüketiciler 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenen harçlardan muaftır. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca gider avansı ödenmesi gerekmektedir.
Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Kartaloğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak,kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemler almayı amaçlamaktayız

Şu hizmetleri vermekteyiz ;

 • Tüketici Hukuku alanında güncel mevzuat takibi ve bu doğrultuda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Tüketici müvekkillerin tip sözleşmeler konusunda bilgilendirilmesi
 • Alım-satım sözleşmesinin yapılması
 • Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması
 • Tüketici mahkemelerinde dava açılması ve takibinin yapılması
 • Banka dosya masraflarının iadesine ilişkin davalar
 • Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi
 • Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi
 • Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu ve takibi
 • Tüketici Mahkemesinde dava açılması ve dava takibi
 • Cayma Hakkının Kullanılması
 • Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların çözümü
 • Taksitle satış sözleşmeleri
 • Kredi sözleşmelerindeki masrafların geri alınması
 • Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
 • Bu konuda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmeti vermekteyiz.

Tüketim amacıyla alınan ürünlerin hukuki uyuşmazlık doğurması neticesinde ilgili mahkemelere başvuruda bulunarak Tüketici haklarınızı koruyabilirsiniz. Bu anlamda tüketici haklarının bilinmesi oldukça önemlidir. Tüketici hakları konusunda çok fazla bir bilgiye sahip olmayan kişiler alanında uzman olan Tüketici hakları avukatı sayesinde davalarını başarılı bir şekilde yürüterek sonuçlandırmaktadır.

“Tüketici Hakem Heyeti Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın