Tapu Kaydının Düzeltilmesi/ Tapuda İsim Tahsisi Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

 Tapu Kaydının Düzeltilmesi/ Tapuda İsim Tahsisi Nedir?

Tapu hazırlığı sırasında yapılan sistemsel isim hataları ile sıkça karşılaşılmaktadır. Tapudaki yanlış olan ismin doğrusu ile değiştirilmesine isim tashihi ismi verilmektedir. Eğer alınan tapuda bir isim hatası var ise isim tashihi yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle de tapuda herhangi bir isim eksikliği ya da yanlışlığı var ise hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

Tapuda İsim Tashihi Nasıl Yapılır?

Tapuda isim tashihi yapmak için dava yoluyla düzeltmek için öncelikle mahkemeye dilekçe hazırlanması gerekmektedir.

Tapuda isim tashihi tapuya başvuru dilekçesi ile birlikte mahkemeye başvuru yapılabilmektedir. Başvurunun ardından ise istenen belgeler ile birlikte dava süreci başlatılabilmektedir. Tapuda isim tashihi nasıl yapılır aşama aşama şu şekilde sıralanabilir;

  • Başvuru dilekçesinin yazılması
  • Sulh mahkemesine başvurulması

Tüm sürecin bir avukat tarafından yönetilmesi işlemlerin daha hızlı ilerlemesi için önemlidir.

Görevli Mahkeme Neresidir?

Türk hukukuna göre; ilgililer arasında uyuşmazlığın olmadığı, ilgilinin ileri sürebileceği bir hakkı bulunmadığı ve hakimin re’sen harekete geçtiği hallerde bir yargı türü olan çekişmesiz yargı uygulanır. Diğer taraftan, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 382. maddesine göre, taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması çekişmesiz yargı işi olarak sayılmıştır.HMK madde 383. Maddeye göre de aksine bir düzenleme bulunmaması durumunda çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

Dolayısıyla tapuda kayıt düzeltilmesi davası bir çekişmesiz yargı işi olup sulh hukuk mahkemelerinde açılmalıdır. Görev hususunun bir dava şartı olması sebebiyle davanın farklı bir mahkemede açılması durumunda davanın esasına girilmeden görevsizlik kararının verileceği bilinmelidir. HMK madde 12’e göre tapuda kayıt düzeltilmesi davası taşınmazın aynına ilişkin olduğundan yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.Tapu kayıtlarında düzeltim davaları, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

Davayı Açmakta Kimler Yetkilidir?

Tapu kayıtlarında bulunması zorunlu olan bilgilerin (mülkiyet hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı vb.) eksik veya hatalı durumunda bu bilgilerin düzeltilmesi amacıyla açılacak olan tapuda kayıt düzeltilmesi davasını tapu maliki ve mirasçıları açabilecektir. Şayet taşınmaz üzerinde elbirliği mülkiyet mevcutsa ortaklardan her birinin topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği kabul edildiğinden ortakların herhangi biri de murisin kimlik bilgilerinin hatalı veya eksik olması nedeniyle kayıtların düzeltilmesini isteyebilecektir.

Dava Açmadan Önce İdareye Başvuru Zorunlu Mudur?

Tapu kaydının düzeltilmesi davasını açmadan önce, 17/08/2013 tarihli Tapu Sicil Tüzüğü’nün 75.maddesine göre, kayıt düzeltmeleri için dava açılmadan önce müdürlüklere başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Davacının, mahkemeye müracaat etmeden, öncelikle ilgili tapu müdürlüğüne prosedüre uygun şekilde başvurması, şayet bu talebinde istediği sonucu alamazsa daha sonra mahkemeye başvurması gerekmektedir. Nitekim bu konuda verilen mahkeme kararları incelendiğinde, idareye başvurma zorunluluğunun bir ön koşul olarak değerlendirildiği ve bu ön koşulun sağlanmadığı hallerde açılan davaların usulden reddedildiği görülecektir.

İlgilinin kayıt düzeltmeye ilişkin yazılı talebi üzerine, Tapu Sicil müdürlükleri tarafından kayıtlar ve belgeler incelenecek şayet talebin gerçek sahibinden geldiği tespit edilememişse gerekirse tanık ve bilirkişiler dinlenecek ve zeminde incelemeler yapılacaktır. Tapu Sicil Müdürlükleri, nüfustan alınacak bilgilerle maliklerin yaşayıp yaşamadıklarını, malik haricinde aynı isim ve soy isime sahip birinin olup olmadığını tespit eder.

Tüm bu incelemeler sonucunda eğer talebin gerçek hak sahibinden geldiği kuşkuya yer vermeyecek şekilde anlaşılırsa talep yevmiye defterine işlenerek gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Şayet Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından İlgilinin talebi, yapılan incelemeler sonucunda gerekli kanaate ulaşılmaması nedeniyle ya da tapu ve nüfus kayıtları arasında tutarlılık sağlanmaması gibi nedenlerle reddedilirse, bu durumda ilgililer, tapuda kayıt düzeltilmesi davası açabileceklerdir. Mevzuata ve Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olmayan ve geçici tescil şerhine imkan bulunmayan tapuda kimlik bilgisi düzeltme talepleri, gerekçesi de belirtilmek üzere tapu müdürlüğünce reddedilecektir.

Tapu Müdürlüğünce verilen ret kararın, ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde müdürlüğün bulunduğu Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğü kararlarına ise kararın ilgiliye tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilmesi mümkündür. Ret kararlarına karşı yapılan itiraz prosedürünün tamamlanmaması, dava açmaya engel teşkil etmemektedir.  Nitekim, tapu müdürlüğüne prosedüre uygun şekilde başvuru yapılması, idareye başvuru şartının yerine getirilmesi için yeterlidir.

Ayrıca Tapu Sicil Tüzüğü’nün 74. maddesine göre kütükte, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi durumunda müdür, re’sen düzeltme yapabilecektir.İdareye tapuda yer alan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi konusunda oldukça geniş yetkiler sağlandığı görülmektedir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

4) Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan tespitlerde yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber, (yüzölçümü düzeltmelerinde ilmühabere gerek yoktur)

5) Varsa düzeltme nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

 İşlem Harca Tabi Midir?

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 13.c pozisyonu uyarınca, On binde 5 oranında harç ve ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilir. Ancak gerek tapu sicil müdürlüklerinin ve gerekse kadastro müdürlüklerinin sebep olduğu hatalar Harçlar Kanununun 59. Maddesi gereği olarak harç alınmadan düzeltilmelidir (TKGM.Gn.1458). Bu işlemlerden döner sermaye ücreti de alınmaz.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi/ Tapuda İsim Tahsisi Nedir?

Göreve İlişkin Emsal Karar

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin E. 2012/663, K. 2012/4195, T. 6.4.2012 tarihli kararında;“Dava, tapu kaydında davacının adı ile baba adının düzeltme istemine ilişkindir. Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davasında, davacı taraf tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesini talep etmekte olup bu tür davalarda hasım gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü ile aralarında bir uyuşmazlık yoktur. Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu husus gözetilmelidir.”

Daha fazla makale için tıklayınız.

Haciz İhbarnameleri ve İtiraz Nedir? (İ.İ.K 89)

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? 

Kira Sözleşmesi Nedir? Nasıl Hazırlanır? 

“ Tapu Kaydının Düzeltilmesi/ Tapuda İsim Tahsisi Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın