Sahte oluşturulan Facebook hesabında, katılanın fotoğraflarının yayınlanması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

//

Av.Haşim KARTAL

Sahte oluşturulan Facebook hesabında, katılanın fotoğraflarının yayınlanması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.


T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014/23302 Esas,2015/5841 Karar, 6.4.2015 Tarih Kararın Özeti:
Sahte oluşturulan Facebook hesabında, katılanın özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek fotoğraflarının yayınlanması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

Günümüzde sosyal medyanın yaygın hale gelmesiyle çok sayıda kişi sosyal medya aracılığı ile paylaşımlarda bulunmakta ve pek çok kişisel veri niteliğindeki hususları herkese veya ilgili kişilere açıklamaktadır. Bu nedenle sosyal medya paylaşımları ile pek çok suçun işlenebilmesi mümkündür. Bu nedenle sosyal medya aracılığı ile suç işlenmesi giderek artmaktadır. Sosyal ağlar bu anlamda hem kolaylık sağlamakta hem de suçun işlenmesi için kişileri cesaretlendirmektedir.

İnstagram, Facebook, Twitter gibi sosyal platformlarda sahte hesaplar açılması gayet masum gözükse de bu hesaplar aracılığıyla gerçekleştirilen suçlar ; iftira, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, dolandırıcılık gibi suçları ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla en çok gündeme gelen suçlardan bir tanesi de özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur.

Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna şu şekilde yer verilmiştir; “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

Başkasının adına sosyal medyada sahte hesap açan ve bu kişilere ait fotoğrafları paylaşan kişilerin cezalandırılmasında ise en önemli husus paylaşılan fotoğrafın niteliğidir. Eğer paylaşılan fotoğraf, kendisi adına sahte hesap açılan kişinin kesinlikle paylaşmayacağı, özel hayatına ilişkin fotoğraflardansa bu durumda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu vücut buluyorken; kişinin özel hayatına ilişkin olmayan günlük fotoğrafların paylaşılması halinde ise Yargıtay içtihatlarında cezaya hükmedilmemektedir.

EMSAL KARAR:

T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014/23302 Esas,2015/5841 Karar, 6.4.2015 Tarih Karar;

DAVA : Özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz suçlarından sanığın mahkumiyetlerine dair hükümler, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın, katılanın çalıştığı iş hanında çaycı olduğu ve katılana karşı tek taraflı ilgi duyduğu, sanığın facebook paylaşım sitesinde, katılanın isim ve soyismiyle birlikte değişik isimler kullanarak çok sayıda hesaplar oluşturduğu, oluşturduğu bu hesaplarda katılana ait bir kısmı özel nitelikteki fotoğrafları ele geçirip belirtilen facebook paylaşım sitesinde farklı tarihlerde birden çok kez yayınladığı, yine sanığın ikametgah adresinde yapılan arama sonucu suçta kullanılan bilgisayarda yapılan incelemede şikayete konu fotoğrafların aynı zamanda kaydedildiğinin tespit edildiği, yine sanığın oluşturduğu facebook paylaşım sitesindeki hesaplarından katılana karşı birden çok kez cinsel taciz içerikli sözler sarf ettiği ve porno resimler yayınladığı, aynı şekilde sanığın katılana karşı birden çok kez mesaj göndermesi şeklinde gerçekleşen olayda

Sanığın ikrarı, katılanın beyanı ve bilirkişi raporları dikkate alındığında sanığın üzerine atılı eylemlerin sabit olduğu, sanığın, katılanın isim soyisim ve fotoğrafını kullanarak katılan adına sahte facebook oluşturma eyleminin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu, sahte oluşturulan facebook adresinde katılanın özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek fotoğraflarının yayınlanması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu, değişik isimle oluşturulan

hesaptan katılana karşı birden çok kez cinsel taciz içerikli yazılar yazması ve porno resimler yayınlaması eyleminin cinsel taciz, bilgisayarında katılana ait fotoğrafların bulunması kişisel verilerin kaydedilmesi eylemini, katılanın telefonunu birden fazla kez araması eylemi, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu, bu eylemlerin tek bir fiil olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, tebliğnamede, fikri içtima uygulanması yönündeki bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın, erteleme hükümlerinin uygulanması gerektiğine dair yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 06.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konuyla ilgili mağduriyet yaşamamanız için bir avukattan yardım almanız tavsiye edilir.

KARTALOĞLU HUKUK VE DANIŞMANLIK

Av. Haşim KARTAL

Daha fazla makale için tıklayınız.

“Sahte oluşturulan Facebook hesabında, katılanın fotoğraflarının yayınlanması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.” üzerine bir yorum

Yorum yapın