İnfazda Çağrı Kağıdı ve Girdi Çıktı Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

İnfazda Çağrı Kağıdı ve Girdi Çıktı Nedir?

Çağrı kâğıdı, verilen bir hükmün kesinleşmesini müteakip cezanın infazı için teslim olunması gerektiğini bildiren Cumhuriyet Savcılığı davetidir.

5275 sayılı İnfaz Kanunu’nun 19. maddesine göre; “Hükümlü, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kağıdının tebliği üzerine on gün içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına dair şüphe uyandırırsa, cumhuriyet savcısı yakalama emri çıkarır. Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıldan fazla hapis cezasının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır”. Kasten işlediği suçtan dolayı üç yıldan ve taksirle işlediği suçtan dolayı beş yıldan fazla olmayan hapis cezası ile cezalandırılan hükümlü hakkında davetiye çıkarılmaksızın, doğrudan yakalama emri düzenlenemez. Çağrı kağıdının ne şekilde düzenleneceği, 5275 sayılı Kanunun 20. maddesinde gösterilmiştir.

Sonuç ceza kasıtlı suçlar bakımından 3 yıl ve taksirle işlenen suçlar bakımından 5 yılın üzerinde ise çağrı kâğıdı hazırlanmadan ve tebliğ edilmeden, doğrudan hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarılacak ve hükümlünün yakalanmasıyla cezanın infazına başlanılacaktır.

Çağrı Kağıdında Hangi Bilgiler Bulunur?

(1) Hapis cezasını içeren kesinleşmiş mahkûmiyet kararları, mahkemece, hangi hükümlü ve hangi cezanın infazına ilişkin olduğu açıkça belirtilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

(2) Cumhuriyet Başsavcılığınca infaz defterine kaydedilen ilâmdaki cezanın süresi gözetilerek hükümlü hakkında çağrı kâğıdı veya yakalama emri çıkarılır.

(3) Çağrı kâğıdı, hükümde gösterilen adrese tebliğ edilir. Hükümlü, adres değişikliklerini mahkemeye veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmekle yükümlüdür. Aksi hâlde hükümde gösterilen adreste yapılan tebligat geçerlidir.

(4) Hükümlüye, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarih ile ceza süresini ve cezanın hangi hükme ilişkin bulunduğunu belirten bir belge verilir.

Çağrı Kağıdı Mahkumlara Mahsusdur Nedir?

Çağrı kağıdı adli mercilerin birçok birimi tarafından çıkarılabileceği göz önünde bulundurulursa, hakkında kesinleşmiş bir ilamı bulunan hükümlünün, ilamının infazı için çağırılması adına çıkarılan çağrı kağıdına mahkumlara mahsus ibaresi yazılmaktadır. Mahkum bir suçtan ceza alan kişi anlamına geldiğinden, mahkumlara mahsusdur ibaresi konulmaktadır.

Çağrı kağıdı Nasıl Sorgulanır?

Hakkınızda verilen bir hüküm gereği infaz işlemleri başlamış ise bunu en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak öğrenebilirsiniz. Adliyelerde Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde bulunan infaz bürolarına başvurarak kimlik numaranızla yapılacak sorgudan, bir hükmünüz olup olmadığı, ilamın infaz aşamasına gelip gelmediğini sorgulatabilirsiniz.Ancak hak kaybına uğramamak adına sürecin alanında uzman bir avukatla takip edilmesinde fayda vardır.

İnfazın Ertelenmesi Nedir?

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 20. Maddesi ile m.17/4 te değişiklik yapılmıştır. Son haliyle m.17 şu şekildedir.

(1) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün İSTEMİ ÜZERİNE, Cumhuriyet Başsavcılığınca ERTELENEBİLİR.

(2) Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.

(3) Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması halinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi; ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malüllükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi veya HÜKÜMLÜNÜN EŞ VEYA ÇOCUKLARININ SÜREKLİ HASTALIK VEYA MALÜLLÜKLERİ NEDENİYLE BAKIMA MUHTAÇ OLMALARI YA DA hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hallerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca BİR yılı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz.

(5) Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir.

(6) Bu madde hükümleri;
(a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar,
(b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,
(c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanlar, hakkında uygulanmaz. Şeklinde düzenlenmiştir.

İncelemeye çalıştığımız 5275 sayılı kanunun 17. Maddesinde ERTELEME’den ve ARA VERME’den bahsedilmektedir. Ayrıca aynı kanunun 16. Maddesinde GERİ BIRAKMA hali sözkonusudur. Burada dikkat edilmesi gereken konu infazın başlayıp başlamadığıdır. İnfaz başlamamış ise ‘’ERTELEME’’ söz konusu olabilir; infaz başlamış ise ‘’ARA VERME’’ veya ‘’GERİ BIRAKMA’’ kararları verilebilir.

5275 sayılı kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrasına baktığımızda ‘’Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, ÇAĞRI ÜZERİNE GELEN hükümlünün İSTEMİ ÜZERİNE, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir’’ ifadesi geçmektedir. Burada şunu belirtmek gerekir; hüküm kesinleştiğinde hükmün infazı için ya hükümlü kendisi gelir ya da Cumhuriyet Başsavcılığınca bir çağrı kağıdı hazırlanıp hükümlüye gönderilir. Bu durumlar dışında, 5275 sayılı kanunun 19. maddesinde belirtilen yakalama emri çıkarılır.

İnfazda Çağrı Kağıdı ve Girdi Çıktı Nedir? İnfaz Ertleme Nedir?

Girdi Çıktı Nedir?

Kesinleşen sonuç ceza itibariyle, hükümlünün cezasının cezaevinde infaz gerektirmemesi haline halk arasında yaygın olarak cezaevine girdi çıktı yapmak denilmektedir.

Girdi çıktı, alınan cezanın miktarına göre belirli sürenin altında ve üstünde kalan cezalar açık veya kapalı ceza evine gitmeyi gerektirir. Burada önemli husus  işlenen suçun kanunlardaki karşılığı olan ceza miktarıdır. Her ne kadar 3 yıl üstü kasten ve 5 yıl üstü taksirli suçlar kapalı, diğerleri açık ceza evine gidiyor olsa da bu konuda uzman bir ceza avukatı desteğine ihtiyacınız olabilir.

Her somut  durumun (suçun, suç işleniş tarihinin yahut cezaevine gireceğiniz tarihin, yaşınızın )özeline göre ayrı ayrı değerlendirme yapmak gerekir.

 Ceza miktarı kasti işlenmiş suçlarda 3 yıl, taksirli işlenmiş suçlarda ise  5 yıl üstünde ise ve yine  mükerrer bir durum varsa kişi kapalı cezaevine girdi çıktı yapmak zorunda kalabilir. Kişi ceza evine girer  ve kısa sürede çıkabilir. Böylelikle de cezanın bir kısmı infaz edilmiş olur devamı için ise Denetimli Serbestlik hükümlerinden faydalanabilir.

Cezaevine girdi çıktı yapılması sürecinde, gerek İnfaz Savcılığından ceza evine ayrılma tutanağı, müddetname hazırlanması, gerekse İnfaz Hâkimliği’nden denetimli serbestlik kararının onaylanması ve saire ilişkin evrak işleri yoğunluktadır. İlgili evraklar ne kadar hızlı tamamlanırsa cezaevinde kalınan gün sayısı o kadar azalacaktır. Bu sebeple, sürecin uzman bir ceza avukatı ve infaz avukatı vasıtasıyla takip edilmesi ceza evinden daha hızlı çıkmak adına önemlidir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Beraat Kararı ve Ceza Davası Hüküm Çeşitleri Nedir?

Hukuki Bilgi Arama Motoru