Kıymet Takdiri Nedir? Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçe Örneği Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Kıymet Takdiri Nedir? Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçe Örneği Nedir?

Borçlunun haczedilen taşınır veya taşınmaz mallarının satış aşamasına geçildiğinde satışının yapılabilmesi için taşınır veya taşınmaz malın değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bilirkişice belirlenen bu değere kıymet takdiri denir.

Kıymet takdirine itiraz “şikayet” usulüne tabi olup, raporun tebliğinden itibaren yedi gün için icra mahkemesine yapılmalıdır. Ayrıca şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir.

İcra İflas Kanunu:
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet:
Madde 128/a – (Ek : 17/7/2003-4949/34 md.)
Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.
(Değişik birinci cümle: 12/2/2004-5092/2 md.) Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir.

Kıymet Takdiri İçin İtiraz Nereye Yapılır?

Kıymet takdirine itiraz, raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra hukuk mahkemesine yapılır.

Kıymet Takdirine Nasıl İtiraz Edilir?

İcra ve İflas Kanunu’nun 128.maddesi gereğince kıymet takdirinin ilgililere tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine şikayet yoluyla itiraz davası açabilirler. İtiraz davası şikayet yoluyla açılacak olup yetkili icra mahkemesi ise kıymet takdirinin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir. İcra dairelerine karşı başvurulacak olan şikayet yolunu denetlemekle mükellef olan icra mahkemesi olduğundan işbu itiraz davası yetkili icra mahkemesine açılmalı ve yeni bir bilirkişi raporu talep edilmelidir. Her raporun kendine özgü özellikleri olduğundan buradaki itiraz dilekçesinin uzman bir icra avukatı ile hazırlanmasında fayda vardır.

Kıymet Takdirine İtiraz Edilmesi Satış İşlemlerini Durdurur Mu ?

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin Esas : 2016/6547 Karar : 2016/25795 Karar Tarihi : 20.12.2016

“ÖZET : Kıymet takdiri işlemi satışa hazırlık işlemi olup, kıymet takdir raporunun tebliğ edilmemiş olması, kıymet takdirine itiraz edilmesi, satış talebinde bulunulmasına ve dolayısıyla satış kararı verilmesine engel teşkil etmez.”

Kıymet Takdirine Kimler İtirazda Bulunabilir ?

Kıymet takdirini şikâyette süre raporun ilgililere tebliğinden itibaren başlar. Kıymet takdiri tebliğ işlemi usulsüz olsa bile borçlunun en geç satış ilanının tebliğ edildiği tarihte kıymet takdirini öğrendiğinin kabulü gerekir.

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer; borçlu, haciz koydurmuş olan alacaklı ve diğer ipotekli alacaklıları raporun gerçeği yansıtmadığını düşünüyorlarsa yeniden kıymet takdiri yapılması için icra mahkemesine başvurabilirler. İcra takibi borçlularından her birinin kıymet takdiri yapılan malın maliki olması aranmaksızın kıymet takdirine itiraz hakkı vardır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Esas Yıl : 2013/36071

Karar Yıl : 2014/2365

Karar tarihi : 29.01.2014

“Takip Borçlularından Her Birinin, Kıymet Takdiri Yapılan Malın Maliki Olmasalar Bile Kıymet Takdirine İtiraz Etme Hakkı Vardır.”

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Örneği Nedir?

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Örneği internette birçok sayfada mevcut olup bu matbu dilekçelere güvenerek dava açılmaması gerekmekte olup hak kaybı yaşanmaması adına her somut olayın ayrı bir değerlendirmesi ve dilekçesi olmalıdır. İtiraz dilekçesinin uzman bir icra avukatı ile hazırlanmasında fayda vardır.

Kıymet Takdiri Kaç Yıl geçerlidir ?

Satış memurluğunca alınan kıymet takdir raporu 2 yıl geçerlidir. Bu süre kamu düzeninden olup emredici kanun maddesinin resen gözetilmesi gerekir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2022 / 4116 Karar: 2022 / 5287 Karar Tarihi: 27.04.2022

“Borçlu tarafından satış memurluğunca alınan rapora itiraz edildiğinden iki yıllık süre, satış memurluğunca aldırılan rapordaki değerleme tarihi olan 09.01.2018 tarihinden başlayacağından, satış tarihi olan 14.09.2020 günü itibariyle İİK’nun 128/a-2. maddesinde öngörülen iki yıllık süre geçmiştir.”

Kıymet Takdirine İtirazda Yargılama Nasıldır?

Kıymet takdirine ilişkin olarak yapılan şikayetlerde, şikayetle birlikte bilirkişi giderlerinin de ödenmesi gerekir. Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli gider ve ücret mahkeme veznesine yatırılırsa yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi durumda başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir. Bu düzenleme takip ekonomisi ilkesinin bir gereğidir.Kıymet takdirine itiraz ve icra takip işlemleri konusunda uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka alanında uzman avukatlardan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Hukuk Arama Motoru Nedir?