Geçici Görevlendirmenin İptali Davası Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Geçici Görevlendirmenin İptali Davası Nedir?

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, kurumlar arası geçici görevlendirme hususuna yer verilmekle birlikte, aynı kurum içinde geçici görevlendirme müessesesi düzenlenmemiştir. Ancak kamu kurumunun görev alanı içinde yer alan bir hizmeti yürütmek amacıyla, o hizmetle ilgili konuda uzmanlaşmış kamu görevlilerini kadroları üzerinde kalmak üzere belli bir süre ile görevlendirmeleri mümkün olmaktadır.

Asıl olan memurun kadrosunun bulunduğu yerde çalışmasıdır. Ancak bazı durumlarda hem memurun isteği ile hem de idarenin uygun gördüğü zorunluluk halleri ile memurun geçici olarak başka bir bölümde görevlendirilmesi mümkün olabilir. Memurun isteği dışında geçici görevlendirilmesi durumunda bu işleme karşı itiraz edebilmek ve reddedilmiş itiraza karşı geçici görevlendirme iptal davası açılabilmesi mümkündür.

Geçici Görevlendirmenin İptali Davası Süreci Nasıl Başlar?

İstemediği halde geçici görevlendirilen memur bu işlemin iptali, geri alınması için geçici görevlendirmeye itiraz dilekçesini vererek süreci başlatabilir. Süresi içerisinde cevap verilmezse(zimnı red) ya da verilen cevabın içeriğinin ret kararı olması durumunda Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane illerinde çalışan ya da geçici görevlendirme yerleri bu iller olan memurlar tarafından Erzincan İdare Mahkemesinde dava açılabilir.

Geçici Görevlendirme İptal Davası ve Yürütmenin Durdurulması Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, kurumlar arası geçici görevlendirme hususuna yer verilmekle birlikte, aynı kurum içinde geçici görevlendirme kurumu düzenlenmemiştir. Ancak kamu kurumunun görev alanı içinde yer alan bir hizmeti yürütmek amacıyla, o hizmetle ilgili konuda uzmanlaşmış kamu görevlilerini kadroları üzerinde kalmak üzere belli bir süre ile görevlendirmeleri mümkün olmaktadır. Burada keyfi ve cezalandırma amacıyla yapılan geçici görevlendirme işlemi söz konusu olursa buna karşı 60 gün içinde yürütme durdurma talepli iptal davası açılmalıdır.

Geçici görevlendirmede özellikle personelin muvafakatinin aranmadığı durumlarda yapılan geçici görevlendirmelerde kanuna ve hukuka aykırılık halinde yerinde ve zamanında hukuki sürecin başlatılması büyük önem taşımaktadır. Altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakati aranmaktadır. İptal davasının ilk derece mahkemesinde sonuçlanacağı sürede geçici görev de sona erebilir. Bu nedenle süreç dikkatli bir şekilde takip edilmeli ve iptal talebiyle birlikte aynı zamanda geçici görevlendirme işleminin yürütmesinin durdurulması isteminde bulunulmalıdır.

Geçici görevlendirmenin temel amacı kamu hizmetlerinde aksamaya yer verilmemesi, hizmetin usulüne uygun ve doğru bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasıdır, kısacası geçici görevlendirmenin amacı tüm idari işlemlerin temel ve nihai amacı olan kamu yararı ve hizmet gereğidir. Ancak geçici görevlendirme işleminin kanunun öngördüğü amaç dışında kullanılması söz konusu olabilir. Kurum içinde yaşanan kişisel çekişmeler ve huzursuzluklar nedeniyle ya da personelin cezalandırılması amacıyla geçici görevlendirme işlemi yapılabilir. Kanuna ve hukuka aykırı olarak bu şekilde yapılan geçici görevlendirmeler personelin ve aile bireylerinin mağduriyetine ve hak kaybına neden olabilir. Bu mağduriyetlerin önlenmesi için profesyonel hukuki destek eşliğinde gecikmeksizin yerinde ve zamanında hukuki süreç başlatılmalıdır.

Geçici Görevlendirmenin İptali Davası Nedir?

Geçici Görevlendirme İptal Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Geçici görevlendirmelere karşı açılacak davalar personelin görev yerindeki İdare Mahkemesinde açılır. Dava açma süresi geçici görev tebliğinden itibaren 60 gündür. Geçici görev süresi ve idari yargılama süreci dikkate alınarak aynı zamanda yürütmenin durdurulması da talep edilmelidir. Yürütmenin durdurulması talep edilirken hukuka aykırılık yanında maruz kalınan mağduriyet ile kayıp ve zararlar da açıklanmalıdır. Geçici görevlendirmelerle ilgili davalarda alanında uzman olan idare avukatlardan profesyonel hukuki destek alınması hak kaybına uğramamak için oldukça önemlidir.

Geçici Görevlendirme İptal Davası ve Yürütmenin Durdurulması Emsal Karar Nedir?

İdare hukukunda yetki hangi makama verilmiş ise sadece o makam tarafından kullanılabilir. Kural olarak bu makam sahip olduğu yetkiyi de bir başka makama devredemez. Ancak bu kurala “yetki devri” ve “imza devri” istisna teşkil etmektedir. Yetki devrinin, ancak kanunun açıkça izin vermesi halinde ve yine açıkça izin verdiği konular hakkında yapılabileceği ilgili yasalarda ve yargı içtihatlarında kabul edilmektedir.Olayda; davalı idare tarafından her ne kadar görevlendirme onayının 5442 sayılı İl İdaresiKanununa ve…….Valiliği İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesine uygun olduğu ileri sürülmüş ise de,

yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden; valilerin, hesabata ve teknik hususlara ait islerde idare şube başkanlarına vali adına imza yetkisini devredebilecekleri, bunun dışındaki yetkilerini münhasıran bizatihi kendilerinin kullanması gerektiği, valiye tanınan söz konusu atama yetkisinin, vali yardımcısı tarafından kullanılamayacağı açık olduğundan davalı idarenin söz konusu savına itibar edilmemiştir. Bahsedilen durum, (yetki devri gibi hususlar aksi Kanun hükümleri ile öngörülmedikçe) yetkinin idare hukukundaki tekelliğinden ve münhasırlığından kaynaklanmaktadır.

Bu durumda; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8/C maddesi ile il memurlarının il içinde nakil, tahvil ve görev yerlerinin değiştirilmesi, geçici görevlendirilmeleri konularında Valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığı, Valiye tanınan bu yetkinin Vali Yardımcısı ya da herhangi bir Bakanlığın ilçe müdürleri tarafından hiçbir surette kullanılamayacağı açık olduğundan, davacının işlemin tebliğinden itibaren 3 ay süre ile …….Devlet Hastanesine geçici görevlendirilmesine ilişkin Vali Yardımcısı tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Öte yandan, geçici görevlendirme niteliğinde ve belirli süre uygulanmakla etkisi tükenecek olan dava konusu işlemin davanın esası hakkında verilecek karara kadar uygulanması durumunda esas hakkında verilecek karardan beklenen hukuki menfaat sağlanamayacağı, davacı açısından manevi yönden telafisi güç zararlara sebebiyet verilebileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Sivas Bölge İdare Mahkemesi, geçici göreve ne şekilde ihtiyaç duyulduğunu belirtmeyen işlemi iptal etti.(Sivas BİM 2015/473 E. 2015/426 K. sayılı ve 28.05.2015)

Bolu İdare Mahkemesi’nin 2019/922 E. 2020/524 K. sayılı kararında; “Bakılan davada, Kastamonu Muhakemat Müdürlüğünde görev yapan tek hazine avukatının başka bir kuruma geçmesi nedeniyle Kastamonu ilindeki muhakemat ve danışmanlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için davacının rızası alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2019 tarih ve 265071 sayılı işlemiyle Kastamonu Muhakemat Müdürlüğünde hazine
avukatı görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirildiği, dava konusu görevlendirme işleminde davacının görevlendirildiği yerdeki görev süresine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği,

davalı idarece görevlendirme işleminde süre belirtilmemişse de görevlendirmenin süresiz olmadığı, görevlendirmenin davacının yerine yeni bir avukat alımı yapılması halinde sonlandırılacağı iddia edilmekte ise de, yeni bir hazine avukatının ne zaman alınacağının belirsiz olduğu, net bir tarihin ortaya konulamadığı, bu durumun da davacı için öngörülemez olduğu anlaşıldığından davalı idarenin geçici görevlendirme işleminin süresiz olmadığına dair iddiasına itibar etme olanağı bulunmamaktadır. Bu durumda, geçici görevlendirmelerde görevlendirme süresinin belirtilmesi gerekmekteyken, davacının Kastamonu Muhakemat Müdürlüğüne hazine avukatı olarak görevlendirilmesine dair işlemde geçici görevlendirmeni süresi belirtilmediğinden dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı
sonucuna varılmaktadır.”

Daha fazla makale için tıklayınız.

Memurlarda Atama İptali Davası Nedir?

Polis Disiplin Cezaları Nelerdir?