Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Ek KYOK) Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Ek KYOK) Nedir?


Soruşturma kapsamında bir kısım eylemlerin dava açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı, bir kısım eylemlerin ise kamu davası açılmasını gerektirdiği anlaşıldığında, aynı soruşturma evrakı üzerinden dava açılmasını gerektirmeyen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet savcısının soruşturmayı sonuçlandıran kararına, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin ek karar ya da ek takipsizlik kararı denir.

Soruşturma evrakının içinde iddianame düzenlenen suç ve şüphelilerden başka, dava açmaya yeterli kanıt görülmeyen suç ve şüpheliler varsa, onlar hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Ek KYOK Kararına İtiraz Nedir?


Ek KYOK kararına itiraz işlemleri üst mercie yapılır. Bu itirazın yapılabilmesi için süresi içinde başvuruların gerçekleşmiş olması gerekir. Müşteki ya da suçtan zarar görenin Ek KYOK kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 günlük süresi içinde itirazı Sulh Ceza Hakimliğine yapması gerekir.

Bu müracaat Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde bulunan ve görevini yerine getirdiği Ağır Ceza Mahkemesi’nin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’dir. İtiraz dilekçesi hazırlanmak sureti ile Ek KYOK kararına itiraz işlemi için müracaat edilebilir.

Sulh Ceza Hakimliği İtiraz Sonrasında Ne Kararı Verebilir?


Sulh Ceza Hâkimliği itiraz incelemesi sonucunda aşağıdaki kararlardan birini verebilir:

  • Sulh Ceza Hakimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle o yer Cumhuriyet Başsavcılığından istemde bulunabilir.
  • Sulh Ceza Hakimliği, kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder.
  • Sulh Ceza Hakimliği istemi yerinde bulursa, kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırır.


Ek KYOK Kararına İtiraz ve Sonuçları Nelerdir?


Ek KYOK kararı verildiğinde bu karara itiraz edilebilir. Bir dilekçe vermek sureti ile kararın itirazına yönelik işlemler başlatılabilir. Sulh Ceza Hakimliği bu itirazı inceler. Hakimlik incelemeyi elindeki dosya üzerinden yapabileceği gibi, yeni deliller de talep edebilir. Bu durum soruşturmanın genişletilmesi anlamına gelmektedir.

Kamu davasının açılması yönünde yeterli gerekçeler bulunmaması durumunda istem Sulh Ceza Hakimliği tarafından gerekçeli olarak reddedilecektir. Bu durumda da itiraz eden kişi, mahkeme giderlerini ödemekle yükümlü olur. Dosya daha sonra Cumhuriyet savcısına gönderilir. Bu işlemlerin ardından da Cumhuriyet savcısı şüpheliye ve karara itiraz edene Sulh Ceza Hakimliği’nin kararını bildirecektir.

Sulh Ceza Hakimliği yaptığı inceleme sonucunda itiraz edenin gerekçelerini haklı bulduğunda Ek KYOK kararını kaldırır. Bu durumda da Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye vermek durumundadır. Cumhuriyet savcısına bazı hallerde kamu davası açabilme konusunda takdir yetkisini kullanma izni verilir.

Cumhuriyet savcısı takdir yetkisini kullanarak kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı gibi kararlar verdiğinde Sulh Ceza Hakimliği’nin yalnızca takdir yetkisinin yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetleyebilmesi söz konusu olur. Bunun haricinde Cumhuriyet savcısının kamu davasını açması yönünde bir karar alamamaktadır. Erteleme kararına karşı itiraz neticesinde de takipsizlik yönünde de kararı kaldırabilir.

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Kesinleştikten Sonra Yeniden Soruşturma Başlatılabilir Mi?


Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. (CMK 172/2)

Ancak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar istinaf veya temyiz yoluna başvurulmadan kesinleştiği için bunun yanında olağanüstü bir kanun yolu olan “kanun yararına bozma’’ yoluna gidilerek de yeniden soruşturma başlatılabilir.

Kararın Tebliğ Edilmesi Nedir? Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar Tebliğ Edilir Mi?


Kararın tebliğ edilmesi, kararı veren makam tarafından ilgilisine söz konusu kararın tebligat kanununda yer alan yöntemlerle (genellikle posta) yoluyla gönderilmesi, kararın bildirilmesi demektir. Ceza Muhakemesi Kanununda ayrıca yer verilen düzenlemeye göre;

  • suçtan zarar görene,
  • soruşturma nedeniyle önceden ifadesi alınmış ya da sorguya çekilmiş şüpheliye, tebliğ edilecektir. Bu tebliğde itiraz hakkının var olduğu, süresi ve itiraz merci gösterilir.

Ek Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar emniyete tebliğ edilmez. Dolayısıyla sicile işlemez.

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Ek KYOK) Nedir?


Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Dilekçe Örneği Nedir?


Ek Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin verilen karara karşı örnek itiraz dilekçesi internet ortamında fazlasıyla mevcuttur ancak her somut olay kendisine özgü olup özel bir dilekçe hazırlanması tarafların menfaatine olacağı için alanında uzman ceza avukatından yardım almak daha faydalı olacaktır.

Takipsizlik Kararı Halinde Tazminat Davası Nedir?


Ceza yargılamasında şüpheli bireye ya da sanığa tazminat verilmesi, onun bir zarara uğratılmasına bağlı bir durumdur. Bu detay ise koruma tedbirleri ile yakından ilgilidir. Örneğin, bir kişi soruşturma evresinde tutuklanmış, gözaltına alınmıştır ya da başka koruma tedbirlerine tabi olmuştur. Soruşturma bitince de hakkında takipsizlik kararı çıkarsa bireye tazminat ödenmektedir. Fakat açıklamamız gerekir ki bireyin sırf şüpheli olarak bulunmasından dolayı tazminat ödenmez. Herhangi bir somut zarar bulunması gerekmektedir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Kişisel Verileri Ele Geçirme, Yayma Suçu ve Cezası Nedir?-TCK 136