Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Suçu ve Cezası Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Suçu ve Cezası Nedir?

Subaylar, astsubaylar, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile askeri öğrenciler, 1632 sayılı yürürlükteki Askeri Ceza Kanunu’na tabidir. Bahse konu Kanun düzenlemelerine aykırı davranılması halinde Askeri Kanun’a muhalefet suçu söz konusu olur.1632 sayılı yürürlükteki Askeri Ceza Kanunu ile hükme bağlanan düzenlemelere aykırı hareket etmek, ilgili düzenlemede öngörülen ceza yaptırımını gerektirir.

Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Askeri Ceza Kanunu’nda firar suçunun takibi şikayete bağlı değildir; bu itibarla, söz konusu suç için şikayet süresi de yoktur. Zamanaşımı noktasında ise, Askeri Yargıtay kararları kapsamında izin tecavüzü açısından 5 yıllık zaman aşımı süresi mevcuttur. Öte yandan firar suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.235 uyarınca uzlaşma kapsamında değildir. Bu suça dair görevli yargı merci, Asliye Ceza Mahkemesidir.

Yoklama Kaçağı Nedir?

Yoklama kaçağı, askerlik zamanı gelmesine rağmen askerliğe elverişli olup olmadığının anlaşılabilmesi için yapılacak olan kontrollere gelmeyen ve gelmediği halde mazeret beyan etmeyenlerdir.

Yoklama kaçağı cezası söz konusu olduğunda Asker alma Kanunu uyarınca hareket edilir. Bu kapsamda idari para cezası uygulanır. İdari para cezası uygulananların bu cezanın tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde ödeme yapması gerekir. Asker alma Kanunu 24. Madde ve Asker alma Yönetmeliği 101. Madde yoklama kaçağı olanlara ilişkin verilen cezaları kapsar.

Kişinin yapılan muayene sonucu askerliğe elverişsiz olduğu anlaşılırsa ya da askerlikten muafiyet hakkı söz konusu ise idari para cezası uygulanmamaktadır. Bunun yanı sıra kanuni açıdan erteleme hakkı olduğu halde ertelemeyenler için de idari para cezası uygulanmaz. Bu kişilere idari para cezası uygulanması durumunda verilen cezalar iptal edilir.Yoklama kaçağı olarak tespit edilen ve yargılanmak sureti ile hapis cezası alan bireyler için verilen hapis cezası 2 yılın altında olmak kaydı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmektedir. 

Yoklama Kaçağı Cezası Adli Para Cezasına Çevirme Nedir?

Adli para cezası, yargılamayı gerçekleştiren mahkeme tarafından, hükümlünün bir miktar parayı devlet hazinesine ödemesine karar verilmesidir. Hukuk sistemimize göre, kasten işlenen suçlardan bir yıl veya altındaki hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilmektedir. Dolayısıyla, kişinin yoklama kaçağı, bakaya, saklı durumuna düşmesi nedeniyle verilen hapis cezası, bir yıl veya altındaysa adli para cezasına çevrilebilir.

Yoklama Kaçağı Cezası Erteleme Nedir?

Erteleme kararı şudur: Mahkeme yargılanan kişinin suçlu olduğunu tespit etmiş ve onu hakkında hapis cezasına hükmetmiştir. Ama mahkeme kişiye verilen hapis cezasının, cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçmişse, ortada erteleme kararı vardır. Kişinin yoklama kaçağı, bakaya, saklı durumuna düşmesi nedeniyle verilen hapis cezası, 2 yılın altında ise, erteleme kararı verilebilir.

Yoklama Kaçağı Cezası Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan, bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur.  Kişinin yoklama kaçağı, bakaya, saklı durumuna düşmesi nedeniyle verilen hapis cezası, 2 yılın altında ise, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilebilir.

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Suçu ve Cezası Nedir? Askeri Ceza Avukatı Nedir?

Askeri Ceza Kanununa Göre Sırf Askeri Suçlar Nelerdir?

Ancak 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek madde 11/2 hükmünde sırf askeri suçlar sınırlı şekilde sayıldığından başkaca bir suçun sırf askeri suç olarak nitelendirilmesi mümkün olmayıp sırf askeri suçların başlıkları şu şekildedir:

Madde 60 – Söz vererek tahliye olunan harp esirleri


Madde 62 – Müstahkem bir mevkii veya kendi mevkiini veya kendisini veya bir gemiyi, bir tayyareyi düşmana teslim eden kumandanların cezası


Madde 65 -Vazife ve memuriyetlerine gitmeyenlerin cezaları
Madde 66 -Firar ve cezası


Madde 67 -Yabancı memlekete firar edenlerin cezaları


Madde 68 -Mehil içinde yakalananların cezası


Madde 70- Sözleşerek firar ve cezası


Madde 79- Kendini askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası


Madde 81- Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar


Madde 82- Amir veya üstü tehdit


Madde 85 -Amir ve mafevkine hakaret edenlerin cezaları


Madde 87 -İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası


Madde 88 -Toplu asker karşısında veya hizmetten savuşmak için veya silahlı iken yapılan itaatsizliğin cezaları


Madde 89 -Büyük zararlar veren itaatsizliğin cezaları


Madde 90 -Mukavemet ve cezası


Madde 91 -Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları


Madde 97 -Fesat ve cezası


Madde 98 -Fesadı haber vermeyenlerin cezası


Madde 100 -Askeri isyan ve cezası


Madde 101 -Askeri isyanda önayak olanların cezaları


Madde 102 -Düşman karşısında askeri isyan suçlularının cezası


Madde 136 -Dikkatsizlik edenler

Yoklama Kaçağı Memur Olabilir Mi?

Yoklama kaçağı olarak görünen yükümlülerin memuriyet başvurusu yapması durumunda müracaatlarında sıkıntı oluşur. Memuriyete atanma konusunda yoklama kaçağı olmak engel teşkil edecek bir durumdur.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Kamu Görevlisine Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?