2023 ve 2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir?

//

Av.Haşim KARTAL

2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir?

2023 ve 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi , 21 Eylül 2023 gün ve 32316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarife’de ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapıldı. Ceza Yargılamalarında Hükmolunan Beraat ve Katılan Yan Vekâlet Ücretleri CMK Kapsamında Görev Yapan Zorunlu Müdafiler için de uygulanacak. Özel Vekaletnameli avukat ile CMK kapsamında görevlendirilen müdafi arasında yargılama sonucunda hükmolunan ücretler bakımından ayrım ortadan kaldırıldı.

Nisbi Tarifede Basamak Miktarlarında Artış Ne Kadar?

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen Üçüncü Kısmı’nda ilk iki basamakta % 100 olmak üzere çeşitli oranlarda artış sağlandı.

Uygulamada Birlik İçin Yeni Getirilen Hükümler Nelerdir?

Tarife’nin “Amaç ve kapsam” başlıklı maddesine “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz” hükmü eklenmek suretiyle Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin tarifeye girmesi sağlandı.

“Avukatlık ücretinin kapsadığı işler” başlıklı maddesine “Hangi sebeple olursa olsun, temyiz veya istinaf başvurusu üzerine verilen bozma veya kaldırma kararı sonrasında hükmolunan yargı kararlarında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır” hükmü eklendi.

Tarife’nin “Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret” başlıklı maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331. maddesi hükmüne uygun hale getirildi.

Özel Vekaletnameli Avukatla Cmk Kapsamında Görevlendirilen Avukat Arasındaki Vekalet Ücretleri Ayrımın Kalkmasının Sonucu Nedir?

Yeni düzenlemeye aynı davada sanığın müdafiliği görevini yürüten özel vekaletnameli avukat ile zorunlu müdafi sıfatı ile hizmet veren avukat arasındaki ayrım kaldırılmış; aynı emek ve mesaiyi veren iki meslektaşın hak ettiği karşı yan avukatlık ücretinin de birbirine eşitlenmesi sağlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile Tarife’nin 14. maddesinde yer alan “Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” kuralı, sanığın CMK gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda da kovuşturma için ‘Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanması’ olanağı getirilmiştir.

Aynı maddeye getirilen değişiklik ile kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine sanığa yükletilecek avukatlık ücretine, vekilin CMK uyarınca zorunlu görev üstlenen avukat olması halinde de mahsup işlemi yapılmak suretiyle hükmedileceğine ilişkin düzenleme eklenmiştir.

Bu düzenleme; vatandaşların adalete erişim ve savunma haklarını etkin bir şekilde kullanmaları bakımından da önemli bir tarihi kazanım olmuştur.

Avukata Danışmak Ücretli Midir?

Avukata danışma ücreti, avukat ile görüşmek isteyen pek çok kişinin merak ettiği konuların başında gelmektedir. Avukatlar çok ağır bir eğitimden geçerek bu konuma gelmektedirler. Dolayısıyla danışma karşılığında kanun gereğince bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

2023 ve 2024 yılında geçerli olacak Avukat Asgari Ücret Tarifesi’ne göre;

  • Büroda sözlü danışmanlık için ilk 1 saate kadar 2300 TL, takip eden her saat için 1300 TL ücret belirlenmiştir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Arabuluculuk Nedir?

İhalenin Feshi Davası Nedir? İhalenin Feshi Nedenleri Nedir?